Matësi i performancës në prokurim publik

Kliko këtu për të shkarkuar raportin.

Ky raport mbulon periudhën kohore janar korrik 2018, duke theksuar praktikat më të mira, parregullsitë dhe shkeljet ligjore dhe duke u fokusuar në zhvillimet kryesore në prokurim publik të nivelit lokal. Qëllimi i këtij raporti është të vlerësojë se deri në çfarë shkalle këto komuna veprojnë sipas ligjit, si dhe të inkurajojë zyrtarët që t’i ndajnë me të tjerët praktikat e mira në prokurimin publik.