Roli i Organit Shqyrtues të Prokurimit në mosefikasitet në prokurim publik

Ky raport shqyrton vendimet dhe praktikat e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) për të vlerësuar se sa efektive kanë qenë masat të cilat janë ndërmarrë dhe sa ka qenë e paanshme OSHP-ja në ndarjen e drejtësisë për palët. Sikurse në raportin paraprak, edhe tek ky raport gjetjet tregojnë për mungesë të konsistencës ndërmjet një numri të vendimeve të OSHP-së, të cilat bien në kundërshtim me vendimet paraprake.