Duplikacija pozicijam civilnih službenika kao rezultat državnog restruktuiranja

Demokratija plus (D+) održala je okrugli sto vezano za duplikaciju pozicija u civilnoj službi kao rezultat skorašnjeg državnog restrukturiranja od 21 ministarstava na 15, gde su prisustvovali relevantni akreri iz Lokalne vlade, Javne administracije, Ruralnog razvoja i civilnog ruštva.

Na ovom okruglom stolu izjavljeno je da ugovori civilnih službenika ne treba da se prekidaju i da vlada mora da prilagodi njihove pozicije u novim spojenim ministarstvima, u suprotnom mogući prekid njihovih ugovora će biti nelegalan.

Visar Rušti, analitičar politika u D+ izjavio je da, ukoliko vlada želi da smanji broj civilnih službenika, mora prekinuti proces zapošljavanja sve dok se trenutni zaposleni službenici ne rasporede.

Valjon Ramadani, član Saveta lokalne vlade, Javne administracije, Ruralnog razvoja, rekao je da je potrebno da se sprovede reforma administracije kako bi se trenutna situacija rešila. Između ostalog, broj inspektora treba biti povećan sa 60 na 400.

Postoji niz pozicija civilnih službenika koji su identični u svakom ministarstvu, na primer, pozicija Generalnog sekretara, Šef Pravnog odeljenja, Šef Evropskih integracija i Odeljenje za koordinaciju politika, Šef kadrovske, Unutrašnji revizor, Šef nabavke, Šef odnosa sa javnošću, kao i niz profesionalnih civilnih službenika kao što su službenici za izadavnje uverenja, službenici za budžet i finansije i slično.

Kao što je poznato, svi civilni službenici sa redovnim ugovorima su imenovani na neodređeno vreme, zakon o Civilnoj službi br. 03/L-194 prepoznaje i adresira kategoriju viška civilnih službenika u slučaju prekida, spajanja ili reorganizacije institucije (član 32 pomenutog zakona). Sa druge strane, Zakon br. 06/L-114 koji je na čekanju u Ustavnom sudu do kraja februara 2020 prepoznaje pravo na transfer civilnih službenika na drugu poticiju u okviru iste kategorije Civilne službe, u slučaju prekida ili reorganizacije institucije (clan 54).