Zveštaj o „Nivou objavljenih ugovora u javnim nabavkama“

Demokratija Plus (D+) je nadgledala objavljivanje ugovora u pet opština: Obilić, Štimlje, Kosovo Polje, Kamenica i Podujevo. Nadgledani ugovori su od 1.januara 2019. do 31. oktobra 2019. godine.

D+ nalazi pokazuju da je nivo objavljenih ugovora u e-nabavkama zadovoljavajući. Kamenica i Kosovo Polje imaju najveći procenat objavljenih ugovora sa 93% odnosno 95%. Štimlje se nalazi ispod navedene dve opštine sa 85% objavljenih ugovora, Obilić objavljuje 55% potpisanih ugovora, dok se Podujevo zbog nedostatka cenovnika u velikom broju objavljenih ugovora, ukupno 65, svrstava kao opština sa najnižim procentom objavljenih ugovora sa oko 20%.

Što se tiče objavljivanja ugovora na zvaničnim opštinskim internet portalima, obzirom da to nije obavezno zakonom, nivo transparentnosti je niži. Kosovo Polje i Obilić su promenili datume objavljivanja, što se računa kao manipulisanje podacima, pa se stoga ne može smatrati kao transparentno. Štimlje se nalazi na 21%, što je nizak procenat objavljivanja podataka, međutim oni su veoma brzi u objavljivanju ugovora često postavljajući ugovore istog dana kad su oni potpisani.  Takođe i Podujevo objavljuje većinu ugovora bez cenovnika, pa stoga ti ugovori ne mogu da se računaju kao „objavljeni“, tako da se ova opština svrstava na veoma niskom nivou objavljenih ugovora sa samo 15%.

Neobjavljeni ugovori, kašnjenja u objavljivanju ugovora, i mešanje sa datumima objavljivanja u dve pomenute opštine, mogu se pripisati nedostatku komunikacije između Kancelarije za javne nabavke i IT kancelarije. Međutim, Kancelarija za javne nabavke je odgovorna za objavljivanje ugovora u platformi za e-nabavke, kao što je i odgovorna za objavljivanje svi ostalih značajnih dokumenata na ovoj platformi.

Neke od D+ preporuka su sledeće:

  • Sve opštine moraju osigurati da se ugovori objavljuju u roku od dva dana od dana njihovog potpisivanja i na platformi za e-nabavke ali takođe i na zvaničnim opštinskim internet portalima; oni moraju da posvete više pažnje objavljivanju ugovora na njihovim zvaničnim internet portalima kako ne bi došlo do velikih razlika između dve platforme;
  • Štimlje i Obilić moraju na svojim internet portalima imenovati ugovore nazivom aktivnosti javne nabavke. U e-nabavkama možete pretražiti ugovore sa njihovim nazivom i ključnim rečima, međutim na njihovim internet portalima zahteva se pun i tačan naziv;
  • Podujevo mora uključiti cenovnik u njihovim objavljenim ugovorima, jer bez toga ugovori su beskorisni zainteresovanim stranama i oni ne ispunjavaju zakonske uslove;
  • Kamenica mora da obezbedi brže objavljivanje ugovora, jer u nekim slučajevima dok se ugovori objave posao je već završen.