Raport i të gjeturave, qasshmëria në shërbimet administrative në Gjykatat Themelore të Kosovës

Raporti ofron një numër rekomandimesh për përmirësimin e mëtejshëm në ofrimin e shërbimeve administrative për tri Gjykatat Themelore, duke filluar nga ofrimi i përkthimit për të gjithë përdoruesit që kanë nevojë për të (edhe përmes linjave telefonike), rishqyrtimi i idesë për t’i ndryshuar procedurat për të aplikuar dhe për ta marrë vërtetimin/certifikatën, informimin e publikut për mundësitë e marrjes së shërbimeve online përmes ueb-faqeve të gjykatave, si dhe duke i bërë të qarta procedurat për marrjen e këtyre shërbimeve qoftë përmes posterave apo broshurave. Në këtë mënyrë, gjykatat sigurojnë që të gjithë përdoruesit e shërbimeve kanë qasje të lehtë në drejtësi, dhe rrisin efikasitetit në punën e stafit të tyre.

Shkarko: Shq Eng Srb