Lajmet

Konkurs për Koordinator/e të terrenit

Demokraci Plus (D+) është në kërkim të pesë (5) koordinatorëve të terrenit për t’u angazhuar në kuadër të programit të USAID Social Contract Activity, nga një për komunat si në vijim:

Prishtinë (1)

Prizren (1)

Gjilan (1)

Suharekë (1)

Obiliq (1)

Social Contract Activity synon të mbështesë praktika të qëndrueshme për pjesëmarrje publike për përmirësim të cilësisë së jetës së qytetarëve të Kosovës dhe të fuqizojë partneritetin e tyre me qeverinë komunale. Kjo do të arrihet përmes përpjekjeve për të përfshirë qytetarët në hartimin, monitorimin dhe zbatimin e politikave dhe programeve në nivel lokal.

Përgjegjësitë e punës:

 • Identifikimi i grupeve të ndryshme të interesit (këshilla të veprimit rinor lokal, këshilla lokale, shoqata, organizata të shoqërisë civile, grupe jo-formale, etj.) dhe bashkëpunimi i rregulltë me përfaqësues të tyre;
 • Krijimi dhe mirëmbajtja e kontakteve konstruktive me grupet e interesit të cekura më lartë;
 • Hartimi dhe mirëmbajtja e databazës me kontaktet e udhëheqësve në komunitet;
 • Organizimi i takimeve të rregullta me qytetarë, përfshi grupet e interesit të cekura më lartë;
 • Angazhimi i qytetarëve për të identifikuar dhe zbatuar praktika efektive të pjesëmarrjes publike;
 • Promovimi dhe nxitja e qytetarëve për të përdorur mekanzimat ekzistues për ndërveprim me komunën, përfshirë përdorimin e platformave online, organizimin në grupe jo-formale etj.;
 • Përgjegjësi të tjera sipas nevojës që ndërlidhen me punën e organizimit të qytetarëve në nivel lokal.

 

Kriteret bazë:

Kandidati/ja duhet të jetojë në komunën për të cilën aplikon dhe duhet të jetë njohës/e i/e mirë e organizimit të komunitetit përkatës. Pozita kërkon angazhim të vazhdueshëm brenda komunës përkatëse, si dhe takime periodike në zyren kryesore të D+ në Prishtinë.

Kualifikim dhe shkathtësitë:

 • Të ketë përvojë paraprake me punë me qytetarë dhe komuna, në fushën e rritjes së angazhimit qytetarë në pjesëmarrje publike;
 • Të ketë njohuri të komunitetit të komunës përkatëse (shoqatat dhe grupet e ndryshme të interesit), në lagjet urbane dhe zonat rurale;
 • Të ketë aftësi të mira të komunikimit verbal dhe në të shkruar;
 • Të ketë të përfunduar të paktën studimet Bachelor, preferohet në ndonjërën nga shkencat sociale;

 

Përparësi kanë kandidatët që:

 • E njohin ndonjërën nga gjuhët e komuniteteve jo-shumicë që jetojnë në komunën përkatëse.
 • Kanë patent shofer.

 

Dokumentet për aplikim:

 • CV
 • Letër motivuese, ku përshkruhet përvoja e mëhershme me mobilizim të komunitetit si dhe si do të përdoret kjo përvojë në përmbushjen e suksesshme të detyrave të punës.

 

Orari i punës: hënë – premte, 09:00 – 17:00.

Kandidatët duhet të jenë të gatshëm t’i nënshtrohen trajnimeve profesionale në lidhje me detyrat e punës së tyre. Ata duhet të kenë vlera të larta morale dhe përgjegjësi profesionale dhe të zotohen për të shërbyer paanshëm, në përputhje me statutin dhe rregulloret e D+.

Dokumentet e kërkuara duhet të dërgohen vetëm me email, në adresën rekrutimi@dplus-ks.org, deri me datën 01.04.2022, në orën 17:00, me titull të email-it (subject line) “Koordinator për terren”. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet duke u bazuar në një numër kriteresh, duke përfshirë përvojën e mëhershme, nivelin e njohjes së komunitetit dhe grupeve të ndryshme të interesit, aftësitë e komunikimit, dhe motivimin për punë. Rëndësi e veçantë do t’i kushtohet edhe nivelit të aktivizmit qytetarë të vet aplikuesit, si dhe motivimit për të nxitur qytetarët e tjerë për të qenë aktiv në procese politikëbërëse në nivel lokal. D+ mirëpret aplikimet e personave nga komunitetet të margjinalizuara, duke përfshirë por pa u kufizuar në personat me aftësi të kufizuara, të rinjtë, gratë, nënat vetushqyese si dhe komuniteti LGBT.

Lajmet

Debatet publike mes qytetarëve dhe kandidatëve për Kryetar Komune të Kamenicës

OJQ Fortesa ne Kamenice, në bashkëpunim me Democracy Plus (D+) kanë organizuar diskutimin publik me kandidatët për Kryetar të Komunës së Kamenicës, qytetarëve dhe shoqërisë civile.

Në takim u diskutua rreth prioriteteve gjatë mandatit të ardhshëm si dhe kërkesave të qytetarëve që janë identifikuar përmes Forumit për Dialog Qytetar në komunën e Kamenicës. Të ftuar në diskutim ishin gjashtë kandidatët për Kryetar Komune, mirëpo pesë kandidatë iu përgjigjën ftesës: Qëndron Kastrati (PSD), Faton Jakupi (AAK), Jeton Biqkaj (LDK), Muhamed Kallaba (PDK) dhe Albert Sermaxhaj (Nisma).

Ky takim u organizua në kuadër të Forumit për Dialog Qytetar që financohet nga Olof Palme International Center, mbështetur nga Demokraci Plus (D+), përmes projektit “Pikëpamjet për Zgjedhjet Lokale 2021

 

Lajmet

Debatet publike mes qytetarëve dhe kandidatëve për Kryetar Komune të Obiliqit

Organizatat joqeveritare Iniciativa Qytetare për Zhvillim dhe Demokraci Plus, kanë organizuar debatin publik me kandidatët për Kryetar Komune të Obiliqit, qytetarëve dhe shoqërisë civile.

Në takim ishin të ftuar katër kandidatët për Kryetar Komune, mirëpo vetëm kandidati Ajet Berisha nga Lëvizja për Bashkim dhe Hanefi Musliu nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) i janë përgjigjur ftesës për diskutim. Në takim u diskutua rreth prioriteteve gjatë mandatit të ardhshëm si dhe kërkesave të qytetarëve që janë identifikuar përmes Forumit për Dialog Qytetar në komunën e Obiliqit.

👇 Më poshtë mund t’i gjeni kartën e zotimeve të këtyre kandidatëve për Kryetar Komune së Obiliqit.

Ky takim u organizua në kuadër të Forumit për Dialog Qytetar që financohet nga Olof Palme International Center, mbështetur nga Demokraci Plus (D+), përmes projektit “Pikëpamjet për Zgjedhjet Lokale 2021”.