Buxhetimi gjinor në Kosovë

Për t’u siguruar që po ofrohen mundësi të barabarta si për gratë ashtu edhe për burrat për pjesëmarrje në fushat politike, ekonomike, sociale dhe kulturore dhe fusha të tjera të jetës shoqërore, Qeveria e Kosovës duhet ta zhvillojë një kornizë ligjore për Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor. Për ta arritur këtë qëllim, hapat e nevojshëm
janë si në vijim:
✓ Iniciativat e Agjencisë së Kosovës për Barazi Gjinore duhet të mbështeten në planet për zhvillimin e kornizës ligjore dhe rritjen e kapaciteteve të shërbyesve publikë për ta zbatuar siç duhet Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor;
✓ Institucionet duhet ta zbatojnë Ligjin për Barazi Gjinore, duke e përfshirë aspektin gjinor në të gjitha politikat publike, kornizën ligjore dhe dokumentet tjera;
✓ Të gjitha institucionet duhet t’i paraqesin në raportet e tyre të dhënat e strukturuar edhe sipas gjinisë;
✓ Agjencia për Barazi Gjinore duhet ta vazhdojë bashkëpunimin me Agjencinë e Statistikave të Kosovës në përllogaritjen e Indeksit të Barazisë Gjinore;
✓ Organizatat e shoqërisë civile duhet të vazhdojnë të avokojnë për nevojën e aplikimit të buxhetimit të përgjegjshëm gjinor, etj.

Shkarko: Shq Eng Srb