USAID CCA – Grantistët e Rundit II

Iniciativa Qytetare Skenderaj

Vendndodhja e projektit: Komuna Skenderaj

Titulli: Ngritje e transparencës në menaxhimin e financave publike përmes aktivizmit qytetar

Periudha e zbatimit: Qershor – Dhjetor 2021

Qëllimi i projektit: Ngritja e transparencës së institucioneve lokale rreth shpenzimeve dhe raportimit të financave publike dhe informimi i qytetarëve për rëndësinë e pjesëmarrjes në proceset e vendimmarrjes.

Përshkrimi i shkurtër: Përmes këtij projekti, IQS synon të rrisë transparencën e qeverisë komunale të Skenderaj, përmes përfshirjes qytetare në proceset e vendimmarrjes dhe monitorimit të zbatimit të buxhetit dhe politikëbërjes. Në këtë kontekst, IQS synon të ndikojë në rritjen e nivelit të qasjes në informacion të qytetarëve në lidhje me rëndësinë e përfshirjes në vendimmarrje, dhe format që ata mund të përdorin për t’u bërë pjesëmarrës aktiv në politikëbërjen lokale.

Shuma e financimit: 9,707,00 USD

 

Reconciliation Empowering Communities

Vendndodhja e projektit: Komunat e Mitrovicës Veriore dhe Jugore, Leposaviq dhe Skenderaj

Titulli: Përfshirja e grave dhe të rinjve nga zonat rurale dhe urbane në katër komuna të veriut të Kosovës në pjesëmarrjen aktive në dialog dhe politikëbërje me komunat dhe gratë asambleiste

Periudha e zbatimit: Qershor 2021 – Janar 2022

Qëllimi i projektit: Rritja e përfshirjes konstruktive dhe përmbajtësore të grave dhe zonave rurale në katër komunat e veriut në pjesëmarrjen aktive në dialog dhe politikëbërje përmes aktiviteteve të përbashkëta të komunitetit shqiptarë, serbë, RAE dhe boshnjakë.

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Përmes këtij projekti, REC do të kontribuojë në rritjen e nivelit të pjesëmarrjes publike të grave dhe të rinjëve në proceset e vendimmarrjes, duke përfshirë gratë dhe të rinjtë e zonave rurale në takime dhe dialog me përfaqësuesit lokalë dhe gratë asambleiste në komunat veriore të Kosovës, në mënyrë që të identifikohen nevojat dhe hartohen strategji për fuqizimin e aktivizmit qytetarë.

Shuma e financimit: 12,477,00 USD

 

Avoko Dragash

Vendndodhja e projektit: Komuna e Dragashit

Titulli: Përfshirja e të rinjve të komunës së Dragashit në vendimmarrjen lokale

Periudha e zbatimit: Qershor – Dhjetor 2021

Qëllimi i projektit: Qëllimi i këtij projekti është të angazhojë të rinjë nga të gjitha komunitetet që jetojnë në Komunën e Dragashit (shqiptarë, goranë dhe boshnjakë) në proceset vendimmarrjes përmes ngritjes së kapaciteteve dhe fushatave të ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e aktivizmit qytetarë.

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Projekti synon të promovojë aktivizmin qytetarë përmes përfshirjes së të rinjve në proceset e vendimmarrjes në nivelin lokal në komunën e Dragashit. Ky projekt synon të trajnojë të rinjtë aktivë në komunën e Dragashit për të ndërtuar kapacitetet e tyre për të marrë pjesë në proceset vendimmarrëse, identifikimin e problemeve të përbashkëta të komunitetit të tyre, ngritjen e çështjeve të identifikuara në formën e kërkesave-projekteve konkrete në komunë dhe avokimin për realizimin e tyre.

Shuma totale e financimit: 10,955,00 USD

 

Handikos Ferizaj

Vendndodhja e projektit: Komuna Ferizaj

Titulli: Qeverisje e përgjegjshme në raport me të drejtat e personave me aftësi të kufizuar (PAK)

Periudha e zbatimit: Qershor – Dhjetor 2021

Qëllimi i projektit: Një shoqëri gjithëpërfshirëse ku të drejtat e komunitetit të personave me aftësi të kufizuara respektohen si të drejta themelore njerzore.

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Projekti synon të angazhojë organizatën, stafin, personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre si dhe akterë të ndryshëm, në rritjen e përgjegjshmërisë së qeverisjes vendore në lidhje me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Handikos Ferizaj përmes këtij projekti do të monitorojë dhe avokojë për zbatimin e ligjeve dhe strategjisë komunale për personat me aftësi të kufizuara, duke rritur pjesëmarrjen e tyre si akterë të rëndësishëm të ndryshimit dhe për të vepruar dhe kontribuar në zhvillimet kryesore shoqërore.

Shuma e financimit: 10,890,00 USD

 

Shoqata e Gruas Zana

Vendndodhja e projektit: Komuna e Klinës

Titulli: Fuqizimi i OJQ –ve lokale dhe qytetarëve për qytetari aktive

Periudha e zbatimit: Qershor – Dhjetor 2021

Qëllimi i projektit: Të kontribuojë në rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve të komunës së Klinës në vendimmarrje, transparencë dhe llogaridhënie, duke ndërtuar kapacitetet e këshillave lokale për monitorimin e investimeve kapitale dhe rolin e tyre në komunitet dhe ngritjen e vetëdijes publike për të kërkuar llogaridhënie.

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Ky projekt synon të aktivizojë këshillat lokalë dhe t’i ngritur kapacitetet e tyre në mënyrë që të kontribuohet në rritjen e transparencës dhe përgjegjësisë së komunës, me fokus në projektet e investimeve kapitale. Ky qëllim do të arrihet duke ndërtuar kapacitetet e këshillave lokalë përmes ofrimit të trajnimeve për avokim dhe lobim, monitorim dhe mbikëqyrje të investimeve kapitale komunale si dhe duke organizuar fushata për të promovuar pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje.

Shuma e financimit: 10.974,50 USD

 

Partners Kosova Center for Conflict Management

Vendndodhja e projektit: Komunat Hani i Elezit dhe Fushë Kosovë

Titulli: Fuqizimi i të Rinjëve për Qytetari Aktive

Periudha e zbatimit: Qershor – Nëntor 2021

Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit është të identifikojë nevojat kryesore të rrjeteve rinore në komunat e Fushë Kosovës dhe Hanit të Elezit dhe forcimin e bashkëpunimit të Këshillave të Veprimit Rinor Lokal me komunat përkatëse.

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Përmes këtij projekti, Partners Kosova synon të rrisë kapacitetin e KVRL-ve, si struktura themelore rinore të garantuara me ligj në Kosovë. Ky projekt do të lehtësojë pjesëmarrjen e të rinjve në proceset e vendimmarrjes duke u ofruar atyre mundësinë për të ngritur zërin e tyre, për të komunikuar me politikëbërësit dhe për të zhvilluar strategji për pjesëmarrje në vendimmarrje në komunat e tyre.

Shuma e financimit: 10,572,00 USD

 

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë

Vendndodhja e projektit: Komunat Prizren, Suharekë dhe Dragash

Titulli: Kënaqshmëria e minoriteteve me shërbimet shëndetësore anti – covid

Periudha e zbatimit: Qershor – Nëntor 2021

Lokacioni i projektit: Komunat e Prizrenit, Suharekës dhe Dragashit.

Qëllimi i projektit: Ky projekt synon të përmirësojë qasjen e grupeve të cenueshme në shërbimet shëndetësore për mbrojtje nga COVID 19 dhe të rrisë kënaqshmërine e tyre me këto shërbime.

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Ky projekt do të masë përvojat e komuniteteve romë, ashkali, egjiptianë, turq dhe boshnjakë në rajonin e Prizrenit, të cilët janë dyshuar ose prekur nga Covid 19, me shërbimet shëndetësore që kanë marrë dhe kënaqshmërinë e tyre me cilësinë e shërbimeve. Projekti do të sigurojë perspektivën e stafit shëndetësor për qasjen e pacientëve në nevojë në shërbimet shëndetësore gjatë pandemisë. Ky vlerësim do të japë përgjigje për problemet me të cilat përballen këto grupe në qasjen në shërbime shëndetësore, cilësinë e shërbimeve të marra, kënaqshmërinë e tyre me to dhe do t’u mundësojë atyre që të shprehin shqetësimet si grup i cenueshëm tek komunat përkatëse.

Shuma e financimit: 10,993,00 USD

 

Omladinski Savet Gračanica

Vendndodhja e projektit: Komuna e Graçanicës

Titulli: Eko Patrola

Periudha e zbatimit: Qershor – Nëntor 2021

Qëllimi i projektit: Përmes këtij projekti, OSG synon të edukojë publikun dhe të rrisë ndërgjegjësimin mjedisor, të bashkojë banorët e komunës së Graçanicës dhe përfaqësuesit e qeverisjes lokale me qëllim të zgjidhjes së problemeve që janë të rëndësishme për të gjithë ne, përmes promovimit të pjesëmarrjes aktive, veçanërisht të të rinjve. Qëllimi i projektit është të mbledhë të rinjë entuziastë për ruajtjen e mjedisit për të vepruar në mënyrë efikase për mbrojtjen e mjedisit.

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Projekti synon të rrisë bashkëpunimin në mes të qytetarëve dhe komunës, duke informuar qytetarët në lidhje me përdorimin e aplikacioneve ekzistuese për mbrojtjen e mjedisit për të raportuar dhe zgjidhur problemet siç janë largimi i mbeturinave të lehta, pastrimi i lumenjëve, largimi i deponive dhe probleme të tjera mjedisore. Projekti gjithashtu synon të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit përmes punëtorive, takimeve të drejtpërdrejta, debateve dhe tryezave.

Shuma e financimit: 10,804,00 USD

 

Network of Peace Movement

Vendndodhja e projektit: Komuna e Kamenicës

Titulli: Identifikimi dhe zgjidhja e sfidave të komunitetit lokal përmes bashkëpunimit ndërmjet qytetarëve dhe qeverisjes komunale

Periudha e zbatimit: Qershor – Dhjetor 2021

Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit është përfshirja më e madhe qytetare në identifikimin dhe adresimin e sfidave të komunitetit lokal (me një fokus të veçantë tek gratë, të rinjtë dhe qytetarë të tjerë të nënpërfaqësuar)

Përshkrimi i shkurtër i projektit: Projekti synon të rrisë përfshirjen e qytetarëve në identifikimin dhe zgjidhjen e sfidave të komunitetit lokal (me fokus të veçantë tek gratë, të rinjtë dhe qytetarët e tjerë të nënpërfaqësuar), rritjen e bashkëpunimit midis qytetarëve dhe qeverisë komunale, dhe të kontribuojë në përmirësimin e performancën e komunës dhe rritje të kënaqshmërisë së qytetarëve. Kjo do të arrihet përmes identifikimit të nevojave të komunitetit lokal, adresimit të propozimeve konkrete të qytetarëve nga autoritetet lokale, trajnimit të studentëve për pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje, identifikimit të kërkesave të qytetarëve, ofrimit të rekomandimeve tek komuna, trajnimit të grave, të rinjve dhe qytetarë të tjerë të nënpërfaqësuar, dhe mbledhjen e inputeve të qytetarëve në lidhje me investimet kapitale komunale përmes kartelave investuese.

Shuma e financimit: 9,810,00 USD