Infografika


Të dhënat e anketës rreth kënaqshmërisë së qytetarëve për kohën që merr shqyrtimi i rastit të tyre në Gjykatat Themelore

Të dhënat e anketës rreth kënaqshmërisë së qytetarëve për kohën që merr shqyrtimi i rastit të tyre në Gjykatat Themelore

Rezultatet e anketës së realizuar në shtatë Gjykata Themelore të Kosovës rreth përdorimit të faqes së internetit të gjykatës si burim informacioni

Rezultatet e anketës së realizuar në shtatë Gjykata Themelore të Kosovës rreth përdorimit të faqes së internetit të gjykatës si burim informacioni

Rezultatet e anketës në shtatë Gjykatat Themelore të Kosovës rreth trajtimit të qytetarëve nga stafi i gjykatës

Rezultatet e anketës në shtatë Gjykatat Themelore të Kosovës rreth trajtimit të qytetarëve nga stafi i gjykatës

Të dhënat nga monitorimi i seancave në shtatë Gjykatat Themelore të Kosovës rreth mbajtjes së seancave dëgjimore

Të dhënat nga monitorimi i seancave në shtatë Gjykatat Themelore të Kosovës rreth mbajtjes së seancave dëgjimore