Konkurs për Punë hulumtues i/e lartë (1)

Konkurs për Punë

Hulumtues i lartë (1)

Pozita: Hulumtues i/e Lartë

Data e mbylljes së konkursit: 11 gusht 2019

Fillimi i punës: 01 shtator 2019

Demokraci Plus (D+) është në kërkim të një Hulumtuesi/e të Lartë që të angazhohet në Programin e Sundimit të Ligjit. Hulumtuesi/ja i/e Lartë do t’i raportoj Koordinatorit të Programeve dhe do të jetë i/e angazhuar në projektet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit.

Përgjegjësitë:

 • Përgatit hulumtime dhe zhvillon analiza në fushën e sundimit të ligjit dhe prokurimit publik;
 • Përgatit raporte me metodologji të parapërcaktuar nga organizata;
 • Organizon konferenca, seminare dhe takime për qëllime avokuese;
 • Përfaqëson organizatën në media dhe ngjarje publike;
 • Redakton raporte hulumtuese, deklarata për media dhe letra zyrtare për institutionet publike;
 • Sipas nevojës, përkthen materiale në gjuhën angleze dhe anasjelltas;
 • Kryen punë tjera që i delegohen nga drejtori ekzekutiv dhe koordinatori i programeve.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë universiteti në fushën e shkencave politike, drejtësisë, politikave publike apo të ngjashme;
 • Së paku pesë (5) vite përvojë pune në organizata jo-qeveritare (vendore apo ndërkombëtare) apo shërbim civil, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit;
 • Njohuri të thelluara apo përvojë pune në fushën e prokurimit publik;
 • Përvojë në hartim të projekt-propozimeve;
 • Përvojë në menaxhim të projekteve;
 • Përvojë në shkrim të raporteve analitike;
 • Njohuri të avancuara të gjuhës angleze (në të shkruar dhe në të folur). Njohja e ndonjë gjuhe tjetër lokale përveç asaj amtare është përparësi;
 • Nivel të lartë të fleksibilitetit, dhe përkushtim për të punuar në ekip.

Mënyra e aplikimit:

Për të aplikuar, duhet të dorëzoni dokumentet në vijim:

 • CV
 • Letër motivuese
 • Mostër të ndonjë punimi/raporti

Të gjitha dokumentet e kërkuara duhet të dërgohen në: [email protected] me titull: Aplikacioni – Hulumtues i Lartë. Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të kontaktohen dhe më pas do të testohen me shkrim dhe me anë të intervistës.