Konkurs për punë praktike

Democracy Plus (D+) është duke zbatuar projektin për “Fuqizim të demokracisë dhe qeverisjes së mirë përmes rritjes së aktiviteteve mbikëqyrëse të Kuvendit”. Përmes këtij projekti të përkrahur nga NED, synojmë të kontribuojmë në mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve dhe të mbështesim komisionet parlamentare në ushtrimin e rolit mbikëqyrës.

Për këtë qëllim, D+ kërkon të angazhojë pesë (5) praktikantë për programin e praktikës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Praktikantët do të asistojnë stafin e komisioneve parlamentare në kryerjen e aktiviteteve të tyre të përditshme, si dhe hulumtuesit e D+ për çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e projektit.

Detyrat e punës përfshijnë:

 • Asistencë në organizimin e mbledhjeve të komisioneve parlamentare;
 • Përgatitjen e ftesave për anëtarët e komisionit dhe pjesëmarrësit;
 • Përgatitjen e procesverbaleve dhe transkripteve të mbledhjeve;
 • Asistencë në organizimin e dëgjimeve publike;
 • Asistencë në hulumtime dhe mbledhje të të dhënave për nevojat e komisionit;
 • Organizim të tryezave dhe konferencave;
 • Mbajte të shënimeve në takime dhe ngjarje të ndërlidhura me punën e komisionit;
 • Asistim në digjitalizim të arkivës së komisionit;
 • Punë të tjera të ngjashme që kërkohen nga stafi i komisionit dhe i D+.

 

Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:

 1. Të jetë në vitin e fundit të studimeve themelore;
 2. Të ketë njohuri të mirë të gjuhës angleze (përfshirë shkrimin);
 3. Të ketë njohuri të mirë punës me Microsoft Word dhe Excel;
 4. Të ketë aftësi të larta komunikimi verbal dhe me shkrim.

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 1. CV-në; dhe
 2. Letër motivimi.

Të interesuarit mund t’i dërgojnë aplikacionet në e-mail adresën:  [email protected].

Afati për dorëzimin e aplikacioneve është 18 shkurt 2021. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.

Programi i praktikës do të jetë me pagesë dhe do të zgjasë 5 muaj (mars-korrik). Puna praktike do të jetë me gjysmë orari (nga ora 8:00 – 12:00 apo nga ora 12:00 – 16:00), dhe do të mbahet në Ndërtesën e Kuvendit të Kosovës dhe zyrat e D+ në Prishtinë.