Konkurs për punë praktike

Konkurs për praktikë

Demokraci Plus kërkon dy (2) praktikantë të cilët do të angazhohen në projekte të ndryshme në kuadër të programeve të organizatës. D+ është e përkushtuar për krijimin e një shoqërie demokratike përmes rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në procese politike, rritjes së llogaridhënies dhe ndikimi në proceset e vendimmarrjes. D+ synon që të kontribuojë në krijimin e praktikave të mira për qeverisje të mirë nga institucionet publike në nivel qendror dhe lokal, fuqizimin e sundimit të ligjit, avancimin e partive politike, si dhe përkrahjen e proceseve të lira dhe të drejta zgjedhore.

Programi i praktikëszgjat 3 muaj (me gjysmë orari), me pagesë dhe përfshin:

Asistencë në hulumtime për projekte të ndryshme, organizim të tryezave dhe konferencave, mbajte të shënimeve në takime dhe ngjarje të ndërlidhura me punën e organizatës, përpilim të raporteve, përditësim të databazave të të dhënave, monitorim të medieve dhe punë të ndryshme në zyrë.

Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:

  1. I/e diplomuar apo në vitin e fundit të studimeve në Shkenca Politike, Administratë/Politika Publike, Filozofi, Sociologji, apo Juridik;
  2. Njohje e mirë e gjuhës angleze (përfshirë shkrimin);
  3. Njohje e mirë punës me Microsoft Word dhe Excel, njohja e programeve tjera p.sh SPSS konsiderohet përparësi;
  4. Aftësi të larta komunikimi verbal dhe me shkrim.

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  1. CV dhe;
  2. Letër motivimi.

Të interesuarit mund t’i dërgojnë aplikacionet në e-mail adresën:[email protected]Emaili në subjekt duhet të shkruaj: “Aplikim për programin e praktikës”.

Afati për dorëzimin e aplikacioneve është 31.10.2021. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.