Konkurs për vend pune

Konkurs për vend pune

 

Demokraci Demokraci Plus (D+) shpall konkurs për pozitën e Hulumtuesit të Lartë në fushën e Prokurimit Publik.

Përgjegjësitë e punës:

  • Monitorimi i aktiviteteve të prokurimit publik në institucionet publike të Republikës së Kosovës;
  • Përgatitja e raporteve dhe analizave në fushën e prokurimit publik në nivel lokal dhe qendror;
  • Organizimi i debateve dhe fushatave avokuese;
  • Përfaqësimi i D+ në aktivitete të ndryshme;
  • Redakton raporte hulumtuese, deklarata për media dhe letra zyrtare për institutionet publike;
  • Angazhime të tjera sipas nevojës.

 

Kualifikimet dhe shkathtësitë minimale për këtë pozitë:

Arsimimi: Të ketë të përfunduar studimet Bachelor (master i preferueshëm) në Juridik, Administratë Publike, Ekonomi apo fusha të tjera relevante.

Përvoja paraprake: Të paktën tri vite përvojë pune në përvojë pune në OJQ, organizata ndërkombëtare ose të ngjashme.

Njohja e gjuhëve: Njohja e gjuhës angleze (në të folur dhe të shkruar) është e domosdoshme. Njohja e gjuhës serbe është përparësi.

Njohuritë e punës: Aplikantët duhet të kenë njohuri të larta për legjislacionin kosovar mbi prokurimin publik, kompetencat e komunave dhe institucioneve tjera, sikurse të ketë edhe aftësi të shkrimit, analizimit dhe komunikimit profesional;

Niveli i Pagës: Paga për këtë pozitë do të përcaktohet varësisht nga kualifikimet dhe përvoja.

 

Dokumentet për aplikim: 

  • CV;
  • Letër motivuese;
  • Letër rekomandimi (e dëshirueshme).

 

Kandidatët duhet të jenë të gatshëm t’i nënshtrohen një serie të trajnimeve profesionale në lidhje me punën dhe monitorimin e prokurimit publik. Ata duhet të kenë vlera të larta morale dhe përgjegjësi profesionale dhe të zotohen për të shërbyer paanshëm, në përputhje me statutin dhe rregulloret e D+.

Aplikacionet për punë duhet të dërgohen punë në adresën [email protected], deri me datën 31.10.2021. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.