Lajmet

Ftesë për tender – Furnizim me makina për coptim dhe makinë për presim të materialeve të riciklueshme 

D+ synon që për nevoja të përfituesve të projektit të prokurojë mallrat, si në vijim:

  • Makina për coptim të materialeve të riciklueshme (2 copë)
  • Makinë për presim te materialeve të riciklueshme (1 copë)

 

Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë ftesën për tender këtu: Ftesë për tender.

Ju lutem, përgatisni tenderin tuaj (ofertën) në pajtim me kërkesat e paraqitura në këtë Ftesë për Tender.

Dorëzimi i ofertave bëhet në email adresën [email protected].

Afati i fundit për dorëzim të ofertave është 28 qershor 2024, ora 17.00.

Pyetjet, njoftimet, apo kërkesat për sqarime i dërgoni në emailin [email protected] jo më larg se 25 qershor 2024.