Lajmet

Ftesë për tender – Furnizim me paletarë dhe peshore 

D+ synon që për nevoja të përfituesve të projektit të prokurojë mallrat, si në vijim:

Paletarë (2 copë)

Peshore me kapacitet të peshimit minimum deri në 500kg (2 copë)

Peshore me kapacitet të peshimit minimum deri në 300kg (1 copë)

Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë ftesën për tender këtu: Ftesë për tender.

Ju lutem, përgatisni tenderin tuaj (ofertën) në pajtim me kërkesat e paraqitura në këtë Ftesë për Tender.

Dorëzimi i ofertave bëhet në email adresën [email protected].  

Afati i fundit për dorëzim të ofertave është 08 korrik 2024, ora 17.00.

Pyetjet, njoftimet, apo kërkesat për sqarime i dërgoni në emailin [email protected] jo më larg se 05 korrik 2024.