Lajmet

Konkurs pune

Demokraci Plus (D+) është në kërkim të një koordinatori/e të projektit për “Aktivitetin Kontrata Sociale” të USAID (USAID Social Contract Activity).

Projekti “Aktiviteti Kontrata Sociale” i USAID synon të mbështesë praktika të qëndrueshme për pjesëmarrje publike për përmirësim të cilësisë së jetës së qytetarëve të Kosovës dhe të fuqizojë partneritetin e tyre me qeverinë komunale.

 

Përgjegjësitë e punës

Funksioni i/e koordinatorit/es të projektit është të koordinojë dhe përfundoj detyra që ndihmojnë dhe plotësojnë:

 • Komponentën e Mësimit të Aktivitetit të Kontratës Sociale të USAID-it
  1. Hartëzimi i grupeve të interesit në komunat e targetuara[1]
  2. Mbështetje për procesin e Vlerësimit të komunave të targetuara duke përfshirë lehtësimin e diskutimit në fokus grup si pjesë e punëtorive të vlerësimit, vlerësimit afatmesëm dhe menaxhimit adaptiv; mbledhjen dhe sigurimin e të dhënave për indikatorët e projektit në lidhje me ndërhyrjet e komunitetit.
 • Komponentën e Implementimit të Aktivitetit të Kontratës Sociale të USAID-it
  1. Drejtimi, koordinimi dhe mbikëqyrja ditore e koordinatorëve të komunitetit në komunat e targetuara;
  2. Identifikimi dhe nxitja dhe fasilitimi i komunikimit me grupe formale dhe jo-formale në komunat e targetuara, me theks të veçantë në grupe të nën-përfaqësuara të komunitetit;
  3. Dizajnimi dhe koordinimi i zbatimit të intervenimeve të identifikuara në planet komunale të veprimit për përmirësim të pjesëmarrjes qytetare.
 • Përgjegjësitë administrative të Demokraci Plus në kuadër të Aktivitetit të Kontratës Sociale të USAID-it
  1. Përgatitja e raporteve dhe planeve të punës javore, mujore, tre-mujore dhe vjetore për progresin në zbatimin e intervenimeve të synuara dhe planifikuara sipas planit të punës;
  2. Mirëmbajtja dhe koordinimi i komunikimit të përditshëm mes koordinatorëve të komunitetit dhe Komponentës Implementuese të Aktivitetit të Kontratës Sociale të USAID-it;
  3. Pjesëmarrje të rregullt në takime javore koordinuese me ekipin e Aktivitetit të Kontratës Sociale dhe takimeve tjera ad-hoc për monitorimin dhe vlerësimin e intervenimeve të zbatuara në kuadër të projektit.

 

Kualifikim dhe shkathtësitë:

 • Të paktën pesë vite përvojë pune në OJQ, organizata ndërkombëtare ose të ngjashme;
 • Njohja e gjuhës angleze, në të folur dhe në të shkruar (e domosdoshme);
 • Të ketë përvojë paraprake me punë me qytetarë dhe komuna, në fushën e rritjes së angazhimit qytetarë në pjesëmarrje publike;
 • Të ketë aftësi të mira të komunikimit verbal dhe në të shkruar;
 • Të ketë të përfunduar fakultetin (preferohet në ndonjërën nga fushat e shkencave sociale);
 • Të ketë patent shofer, meqë puna është e bazuar në zyrë të D+ në Prishtinë, por gjithashtu kërkon angazhim në terren.

 

Përparësi kanë kandidatët që:

 • E njohin ndonjërën nga gjuhët e komuniteteve jo-shumicë që jetojnë në komunën përkatëse.

 

Dokumentet për aplikim:

 • CV
 • Letër motivuese, ku përshkruhet përvoja e mëhershme me mobilizim të komunitetit si dhe si do të përdoret kjo përvojë në përmbushjen e suksesshme të detyrave të punës.

 

Orari i punës: hënë – premte, 09:00 – 17:00.

Kandidatët duhet të jenë të gatshëm t’i nënshtrohen trajnimeve profesionale në lidhje me detyrat e punës së tyre. Ata duhet të kenë vlera të larta morale dhe përgjegjësi profesionale dhe të zotohen për të shërbyer paanshëm, në përputhje me statutin dhe rregulloret e D+.

Dokumentet e kërkuara duhet të dërgohen vetëm me email, në adresën [email protected], deri me datën 03.07.2023, në orën 17:00, me titull të email-it (subject line) “Koordinator/e projektit për SCA”. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Rëndësi e veçantë do t’i kushtohet edhe nivelit të aktivizmit qytetarë të vet aplikuesit, si dhe motivimit për të nxitur qytetarët e tjerë për të qenë aktiv në procese politikëbërëse në nivel lokal. D+ mirëpret aplikimet e personave nga komunitetet e nën-përfaqësuara, duke përfshirë por pa u kufizuar në personat me aftësi të kufizuara, të rinjtë, gratë, qytetarë nga grupe jo-shumicë, nënat vetushqyese si dhe komuniteti LGBTIQA+

[1] Komunat e targetuara janë: Prishtina, Prizreni, Gjilani, Suhareka, Obiliqi, Gjakova, Ferizaj, Kamenica, Vitia dhe Vushtrria. Në vitin 2024 do të shtohen edhe pesë (5) komuna.