Lajmet

Konkurs për 5 praktikantë për punë praktike në Kuvendin e Kosovës

Demokraci Plus (D+) shpallë konkurs për angazhimin e pesë (5) praktikantëve të cilët do të asistojnë në punën e komisioneve në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të D+. Programi i praktikës realizohet në kuadër të projektit “Promovimi i pjesëmarrjes së të rinjve në institucionet publike”, financuar nga National Endowment for Democracy (NED).

Detyrat e punës përfshijnë:

 • Asistencë në organizimin e mbledhjeve të komisioneve parlamentare;
 • Asistencë në përgatitjen e procesverbaleve dhe transkripteve të mbledhjeve;
 • Asistencë në organizimin e dëgjimeve publike;
 • Asistencë në hulumtime dhe mbledhje të të dhënave për nevojat e komisionit;
 • Organizim të tryezave dhe konferencave;
 • Mbajtje të shënimeve në takime dhe ngjarje të ndërlidhura me punën e komisionit;
 • Asistim gjatë procesit të hulumtimit në D+;
 • Raportim në baza mujore mbi asistencën në komisione dhe në D+;
 • Punë të tjera të ngjashme që kërkohen nga stafi i komisionit dhe i D+.

 

Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:

 1. Të jetë në vitin e fundit të studimeve themelore;
 2. Të ketë njohuri të mirë të gjuhës angleze;
 3. Të ketë njohuri të mirë punës me Microsoft Word dhe Excel;
 4. Të ketë aftësi të larta komunikimi.

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 1. CV-në; dhe
 2. Letër motivimi.

 

Kohëzgjatja:

Programi i praktikës do të jetë me pagesë dhe do të zgjasë pesë (5) muaj, nga shtatori 2022 deri në janar 2023.

Puna praktike do të jetë me gjysmë orari dhe do të mbahet në Ndërtesën e Kuvendit të Kosovës dhe zyrat e D+ në Prishtinë.

Afati për dorëzimin e aplikacioneve:

Afati për dorëzimin e aplikacioneve është 21 gusht 2022.

Të interesuarit mund t’i dërgojnë aplikacionet në e-mail adresën: rekrutimi@dplus-ks.org. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.