Lajmet

Organizimi i fokus grupit rreth diskutimit për punësimin sezonal

D+, në kuadër të projektit për punëtorë sezonal, ka organizuar dy fokus grupe me fermerë për të diskutuar rreth punësimit të punëtorëve sezonal në bizneset e tyre, vështirësitë që hasen në gjetjen e kësaj kategorie të punëtorëve si dhe regjistrimin e tyre.

Në bazë të diskutimeve u konstatua se gjetja e punëtorëve sezonal është e vështirë për shkak të emigrimit të tyre jashtë Kosovës, regjistrimi i kësaj kategorie në Administratën Tatimore të Kosovës ka kosto të lartë për punëdhënësit, gjithashtu u potencua se përfitimi nga subvencionet që ipen nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është e vështirë për fermerët për shkak të kritereve të larta.

Projekti për punëtorët sezonal mbështetet nga Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Modernizimi i Shërbimeve Komunale – Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.