Lajmet

Rekrutim për shërbim konsulence

Demokraci Plus (D+) është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse, e themeluar nga një grup aktivistësh që besojnë fuqishëm në vlerat demokratike dhe në një Kosovë demokratike. Qëllimi kryesor i organizatës sonë është të mbështesë vlerat dhe praktikat demokratike në fushën e qeverisjes së mirë, sundimit të ligjit, zgjedhjeve dhe partive politike, çështjeve sociale dhe të drejtave të njeriut.

D+ në kuadër të projektit “Promovimi i procedurave të drejta administrative për qytetarë dhe biznese” të financuar nga BE, po kërkon të angazhojë një avokat/e me përvojë në çështje civile-administrative, i/e cili/a do të ofrojë këshilla ligjore për qytetarët se si të kërkojnë të drejtën e tyre të kompensimit në rast të dëmit të shkaktuar nga ana e autoriteteve publike.

Vlerat thelbësore:

 • Integriteti
 • Respekti
 • Profesionalizmi

 

Përgjegjësitë kryesore:

Ofrim i shërbimeve të ndihmës juridike, përkatësisht këshillimeve ligjore në çështjet civile/administrative për qytetarët të cilët kërkojnë të drejtën e tyre në rast të dëmit të shkaktuar nga ana e autoriteteve publike. Kjo ndihmë juridike do të përfshijë:

 • Dhënia e këshillave juridike për rreth 50 raste, viktima të shkeljeve administrative nga ana e autoriteteve publike;
 • Përgatitja dhe dorëzimi i parashtresave të nevojshme, ndër të tjera, padi, përgjigje në padi, ankesa, kërkesa dhe kundërshtime;
 • Mbajtja e regjistrave të detajuar të të gjitha konsultimeve dhe veprimeve të marrë për secilin rast.

 

Kohëzgjatja:

Për këtë qëllim, D+ do të angazhojë një avokat/e për shërbime konsulence ligjore deri në 120 ditë  brenda periudhës një vjeçare që nga data e nënshkrimit të kontratës.

Kualifikimet:

 • Të ketë njohuri shumë të mira të legjislacionit aktual lidhur me të drejtën për kompensim në rastet e dëmit të shkaktuar nga autoritetet publike në Kosovë;
 • Të ketë përvojë në fushën e rasteve civile-administrative;
 • Të jetë i/e licencuar si Avokat/e nga Oda Avokatëve të Kosovës;
 • Të ketë aftësi për të punuar në mënyrë efektive dhe nën presion të kohës;
 • Përvoja në shoqërinë civile do të konsiderohet vlerë e shtuar.

 

Kriteret e përzgjedhjes:

 • CV dhe përvoja të mëparshme të ngjashme (70%).
 • Oferta financiare (30%).

 

Pagesa:

Forma e pagesës do të caktohet në marrëveshje me avokatin/en, pasi të nënshkruhet kontrata.

Mënyra e aplikimit:

Ju lutem dërgoni dokumentet e mëposhtme:

 • CV
 • Oferta financiare
 • Tri referenca kontakti nga punët e mëhershme.

në [email protected] me titull: Aplikim për një avokat/e për konsulencë ligjore në çështje civile/administrative, Emër dhe Mbiemër, deri më 1 korrik 2024, në ora 17:00. Kandidati/ja e përzgjedhur do të njoftohet me email.

Demokraci Plus është një punëdhënës me mundësi të barabarta, i përkushtuar ndaj diversitetit në vendin e punës dhe ndërmerrë veprime për të mbështetur punësimin e grave dhe anëtarëve të komunitetit jo-shumicë.

D+ do t’i trajtojë të gjitha aplikimet me konfidencialitet të plotë.

Deklaratë mohimi:

Kjo thirrje për punë realizohet me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij konkursi është përgjegjësi e vetme e Demokraci Plus (D+) dhe në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e Bashkimit Evropian. Projekti “Promovimi i procedurave të drejta administrative për qytetarë dhe biznese” i financuar nga BE, zbatohet nga Demokraci Plus (D+).