Lajmet

Takim me komunitetin e biznesit në Komunën e Ferizajt

18.06.2024

Cilat janë sfidat në të cilat hasin bizneset në Komunën e Ferizajt në zbatimin e Ligjit për Prokurimin Publik?

Kemi organizuar takimin e radhës me komunitetin e biznesit në Ferizaj, për të diskutuar rreth sfidave dhe problemeve me të cilat përballen bizneset në zbatimin e këtij ligji.

Në këtë diskutim, ndër të tjera u theksua nevoja për adresimin e sekretit afarist në prokurim publik, reduktimi i barrës administrative në dorëzimin e ofertave dhe evitimi i kritereve diskriminuese apo favorizuese nga ana e autoriteteve kontraktuese.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit “Rritja e transparencës, llogaridhënies dhe efiçiencës në shpenzimin e parasë publike përmes prokurimit publik në Kosovë” i financuar nga Bashkimi Evropian.