Lajmet

Takim me komunitetin e biznesit në Komunën e Pejës

02.07.2024

Cilat janë sfidat në të cilat hasin bizneset në Komunën e Pejës në zbatimin e Ligjit për Prokurimin Publik?

Për të adresuar këtë çështje, kemi organizuar një takim me përfaqësuesit e bizneseve në Komunën e Pejës. Në këtë diskutim, ndër të tjera u kërkua angazhim më i madh i KRPP-së në evitimin e kritereve diskriminuese në aktivitetet e prokurimit, përdorim më i drejtë i kriterit ekonomikisht më të favorshëm si dhe efikasitet më i lartë në realizimin e pagesave nga ana e autoriteteve kontraktuese.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit “Rritja e transparencës, llogaridhënies dhe efiçiencës në shpenzimin e parasë publike përmes prokurimit publik në Kosovë” i financuar nga Bashkimi Evropian.