Lajmet

Takim me komunitetin e biznesit në Komunën e Prizrenit

04.07.2024

Cilat janë sfidat në të cilat hasin bizneset në Komunën e Prizrenit në zbatimin e Ligjit për Prokurimin Publik?

Për të diskutuar rreth kësaj teme, kemi organizuar takimin e radhës me përfaqësuesit e bizneseve në Komunën e Prizrenit. Në këtë takim, ndër të tjera, u trajtua përdorimi i kontratave publike kornizë, kriteret diskriminuese apo favorizuese në dosje të tenderëve si dhe çështja e revokimit të certifikatave profesionale të prokurimit në rastet kur evidentohen shkeljet e legjislacionit të prokurimit publik.

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit “Rritja e transparencës, llogaridhënies dhe efiçiencës në shpenzimin e parasë publike përmes prokurimit publik në Kosovë” i financuar nga Bashkimi Evropian