Monitorimi i zbatimit të legjislacionit në fuqi për Shërbimin e Jashtëm të Republikës

Qëllimi i këtij hulumtimi ka të bëjë me vlerësimin e zbatimit të Ligjit nr. 03/L-044 për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të Shërbimin e Jashtëm të Republikës së Kosovës, i cili është i plotësuar me Ligjin nr. 03/L-207; Ligjit nr. 03/L-122 për Shërbimin e Jashtëm të Republikës së Kosovës si dhe Ligjit nr. 03/L-125 për Shërbimin Konsullor të Misioneve Diplomatike dhe Konsullore. Ky hulumtim po ashtu analizon Projektligjin nr. 06/L-154 për Shërbimin e Jashtëm të Republikës së Kosovës për të analizuar nëse i njëjti i adreson çështjet të cilat janë identifikuar si problematike në zbatimin e legjislacionit aktualisht në fuqi.

Shkarko: Shq Eng Srb