Monitorimi i zbatimit të ligjit për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura

Rekomandime:

Për Kuvendin e Kosovës: Komisioni për Qeverisje Lokale, Administratë Publike, Zhvillim Rajonal dhe Media duhet të:

Ftojë Ministrin e Punëve të Brendshme në raportim mbi zbatimin e ligjit përkatës dhe të kërkoj raport të detajuar mbi zbatimin e tij deri tani, si dhe hapat e planifikuar që bien në përgjegjësi të tij sa i përket zbatimit të ligjit nga të gjitha institucionet, etj.

Për Qeverinë:

Qeveria duhet të ketë vullnetin politik për reformën (racionalizimin) e agjencive ngase racionalizimi i agjencive është parakusht për krijimin e një administrate publike efektive dhe të organizuar sipas parimeve të njohura ndërkombëtarisht për organizim dhe funksionim të administratës publike, etj.

Për Ministrinë përgjegjëse për administratë publike:

Ministria përgjegjëse për administratë publike duhet që në këtë fazë të organizojë punëtori me qëllim prezantimin e kërkesave të ligjit për këto institucione, në mënyrë që këto të fundit të jenë më afër zbatimit të kërkesave të ligjit kur dërgojnë propozim rregulloret për pëlqime në ministritë përkatëse;

Për agjencitë e pavarura:

Agjencitë e pavarura duhet të marrin përgjegjësitë që dalin për to nga ky ligj, në kuptim të raportimit në Kuvend por edhe transparencës ndaj publikut, etj.

Shkarko: Shq Eng Srb