Përmirësimi i koordinimit institucional dhe komunikimit me publikun në kohën e emergjencës së shëndetit publik

Analiza “Përmirësimi i koordinimit institucional dhe komunikimit me publikun në kohën e emergjencës së shëndetit publik”, vë në pah se me gjithë punën e mirë që po bën Qeveria, Ministria e Shëndetësisë rreth menaxhimit të emergjencës së shëndetit publik të shkaktuar nga COVID-19, janë disa aspekte të cilat kanë hapësirë për përmirësime dhe rrjedhimisht kontribuojnë në menaxhim më të mirë të kësaj situate si: rritja ose përmirësimi i koordinimit institucional në menaxhimin e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, përmirësimi dhe unifikimi optimal në komunikimin e Qeverisë me qytetarët, dhe publikimi i vendimeve dhe njoftimeve lehtë të qasshme për publikun.

Shkarko: Shq Eng Srb