Platformat

Ndreqe është platformë online që mbledhë ankesat e qytetarëve për shërbime publike komunale dhe i portretizon në një hartë interaktive. Platforma u mundëson qytetarëve të raportojnë lehtë dhe shpejt ankesat, ndërsa institucioneve komunale iu mundëson kanalizimin e këtyre kërkesave në një vend lehtë të qasshëm.

Qeverisja Tani

Platforma QeverisjaTani.info mbledh premtimet zgjedhore kryesore të partive politike që janë në koalcion zgjedhor, si dhe ndjek progresin e adresimit dhe zbatimit të tyre në qeverisje. Qëllimi i kësaj platforme informuese është që të nxisë udhëheqësit qeveritar që të punojnë në bazë të ofertës së tyre zgjedhore si dhe të shërbej si mjet për shoqërinë civile që të mbajë ata përgjegjësë.

Forumi Online

D+ përpiqet që parimet e qeverisjes së mirë si transparenca, përfshirja e qytetarëve, llogaridhënia e institucioneve publike dhe efikasiteti i qeverisë të bëhen kulturë e qeverisjes në Kosovë, në nivel qendror dhe lokal. Programi i Qeverisjes së Mirë fokusohet në qeverisjen e hapur dhe të përgjegjshme me pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset e hartimit dhe zbatimit të politikave publike. Projektet në kuadër të këtij programi trajtojnë çështje të tilla si transparenca institucionale, llogaridhënia publike dhe konsultimi publik për të kontribuar në këto procese.

Portali i Rezultateve të Zgjedhjeve në Kosovë

D+ përpiqet që parimet e qeverisjes së mirë si transparenca, përfshirja e qytetarëve, llogaridhënia e institucioneve publike dhe efikasiteti i qeverisë të bëhen kulturë e qeverisjes në Kosovë, në nivel qendror dhe lokal. Programi i Qeverisjes së Mirë fokusohet në qeverisjen e hapur dhe të përgjegjshme me pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset e hartimit dhe zbatimit të politikave publike. Projektet në kuadër të këtij programi trajtojnë çështje të tilla si transparenca institucionale, llogaridhënia publike dhe konsultimi publik për të kontribuar në këto procese.

Lajmet e Rreme

Platforma për edukim medial bën organizimin e kurseve interaktive, ku pjesëmarrësit mund të marrin më shumë informata dhe njohuri për funksionimin e mediave, historinë e gazetarisë, trajtimin dhe identifikimin e lajmeve të rreme dhe teknologjisë deep fake.

Organi Shqyrtues i Prokurimit

Qëllimi i krijimit të databazës për vendimet e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) është që t'ju shërbejë të interesuarve në vendimet dhe punën e OSHP-së që më lehtë dhe më thjeshtë të mund t’i gjejnë dhe t’i analizojnë vendimet e OSHP-së, duke u bazuar në filter të ndryshëm, të cilët i ndihmojnë përdoruesit t’i gjejnë informatat.