Sundimi i Ligjit

Shiko të gjitha

Komuna e Gjakovës për të njëjtin produkt paguan çmime të ndryshme

Organi Shqyrtues i Prokurimit nuk konfiskon tarifat e ankesave

Numri mesatar i ofertave me procedurë të hapur vs. të negociuar

Çmimi mesatar i katër produkteve – kontratat e hapura vs. të negociuara

Mesatarja e ofertave për tender në 4 komuna

Kriteret e përshtatura të tenderit

Raporti i monitorimit të prokurimit publik për Komunën e Graçanicës, Mamushës, Shtërpcës dhe Novobërdë...

Raporti i monitorimit të prokurimit publik për Komunën e Graçanicës, Mamushës, Shtërpcës dhe Novobërdës Prishtinë, 29 janar 2021 Në kuadër të projektit “U...

Takime me shoqëri civile lokale lidhur me monitorimin e prokurimit publik

Këto ditë, në kuadër të fazës së dytë të projektit “Ushtrimi i presionit publik dhe ekspozimi i korrupsionit të mundshëm në katër komuna joshumicë, përmes monit...

Publikimi i raportit “Problemet (e shumta) në Prokurim Publik”

Demokraci Plus ka publikuar raportin e monitorimit të aktiviteteve të prokurimit i cili përshin 10 tenderë në 5 komuna, atë të Shtimes, Podujevës, Kamenicës, Ob...

Prezantohen rezultatet e anketës me përdoruesit e shërbimeve të gjykatave

Demokraci Plus (D+) dhe Qendra për Avokim dhe Kulturë Demokratike (ACDC) me mbështetjen e Programit të USAID për Fuqizim të Sistemit të Drejtësisë (USAID/JS...

Publikimi i raportit “Niveli i publikimit të kontratave në prokurim publik”

  Demokraci Plus (D+) ka monitoruar publikimin e kontratave për pesë komuna: Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Kamenicë dhe Podujevë. Janë monitoruar të gji...

Thirrje për punë praktike

Publikimet

Shiko të gjitha

Raport i monitorimit të prokurimit publik – Komunat: Graçanicë, Mamushë, Shtërpcë dhe Novobërdë

Shkarko:

Komuna të vogla, probleme të mëdha në prokurim

Shkarko:

Problemet (e shumta) në Prokurim Publik

Shkarko:

Niveli i publikimit të kontratave në prokurim publik

Shkarko: