Publikimi i raportit “Raporti i monitorimit të Organit Shqyrtues të Prokurimit (janar 2020 – mars 2021)”

Demokraci Plus të enjten ka publikuar raportin “Raporti i monitorimit të organit shqyrtues të prokurimit”. Ky raport shqyrton vendimet dhe praktikën e OSHP-së për të vlerësuar se sa efektive kanë qenë masat të cilat janë ndërmarrë dhe sa ka qenë e paanshme OSHP-ja në ndarjen e drejtësisë për palët.

Sikurse në gjetjet e raporteve paraprake të D+, edhe tek ky raport gjetjet tregojnë për mungesë të konsistencës ndërmjet një numri të vendimeve të OSHP-së, të cilat bien në kundërshtim me vendimet paraprake e ku pretendimet ankimore të ankuesve janë të njëjta. Problem mbetet edhe aprovimi i pjesërishëm i ankesave në mënyrë që mos të konfiskohet tarifa e ankesës, rekomandimet e gabuara që në disa raste kanë dhënë ekspertët etj.

D+ rekomandon që OSHP të mos aprovojë pjesërisht ankesat vetëm për të mos konfiskuar tarifën e ankesës. OSHP do të duhej që të konfiskojë më shpesh tarifat, t’i bëhet matje e cilësisë secilit ekspert duke përcjellur suksesin e rekomandimeve të tij/saj, afatin e trajtimit të lëndëve dhe indikatorë të tjerë, për të përcaktuar nëse duhet të mbahet si i tillë në OSHP apo të zëvendësohet me të tjerë; OSHP t’i kushtojë vëmendje më të madhe zbatimit të vendimeve të saj, duke krijuar mekanizma monitorues të zbatimit të vendimeve dhe të aplikojë masa ndëshkuese për AK të cilat nuk i zbatojnë vendimet apo të cilat shkelin afatet etj.

Raportin e plotë mund ta lexoni në  👉 Democracy Plus (dplus.org)