Publikimi i raportit “Roli i Organit Shqyrtues të Prokurimit në mosefikasitet në prokurim publik”

Prishtinë, 5 nëntor 2019 – Demokraci Plus (D+) mbajti një tryezë diskutimi ku publikoi raportin “Roli i Organit Shqyrtues të Prokurimit në mosefikasitet në prokurim publik”. D+ka analizuar të gjitha vendimet e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) për periudhën qershor 2018 – maj 2019. Disa nga të gjeturat kryesore janë; mungesa e konsistencës në vendimmarrje, e cila zvogëlon besimin në vendimet e OSHP-së. E gjetur tjetër është se OSHP në përgjithësi injoron ligjet tjera të aplikueshme, siç është Ligji i Punës dhe kjo krijon probleme për tenderët për sigurim fizik dhe pastrim të objekteve ku punëtorët janë të nënpaguar dhe punojnë me orar të tejzgjatur.

Zonja Christine Danton nga USAID, theksoi nevojën që të rritet besimi në institucionet e Kosovës dhe që OSHP të rrisë konsistencën në vendimmarrje. Ajo theksoi gjithashtu që shpreson se qeveria e re të zgjedhë dy anëtarët tjerë të OSHP.

Kryetari i bordit të OSHP-së, Blerim Dina pranoi që ka jokonsistencë në vendimmarrje dhe tregoi hapat që do të marrë OSHP për të përmirësuar këtë. Ai tha që tani të gjithë ekspertët që bëjnë ekspertizat e tyre kanë format e caktuara të cilat duhet t’i plotësojnë. Z. Dina theksoi se janë duke marrë hapa për të përmirësuar konsistencën pasi kjo po shihet si vrimë e zezë për OSHP-në.

Paneli shqyrtues i OSHP-së përballet me shumë rekomandime të gabuara nga ekspertët shqyrtues, të cilët bëjnë gabime duke filluar nga llogaritje të thjeshta matematikore e deri te gabimet ku deklarojnë se disa dokumente nuk janë kërkuar në dosje të tenderit. D+ thekson se ky është një problem i madh për OSHP-në dhe duhet të merren masa që të rishikohen të gjitha rekomandimet e ekspertëve shqyrtues.

Gjatë diskutimit, një tjetër problem u prezantua në lidhje me listën e zezë jo efektive për kompanitë që shkelin ligjin. D+ ka gjetur se kompanitë e vendosura në listë të zezë po janë të lira që të ofertojnë në tenderë tjerë, ndërsa ligji thotë që kompanitë në listë të zezë nuk kanë të drejtë të ofertojnë gjatë kohës që janë në këtë listë.

Në fund, D+ i rekomandoi OSHP-së që të marrë masa për t’i përmirësuar vendimet e OSHP-së. D+ i rekomandoi OSHP-së që të auditojë të gjitha rekomandimet e ekspertëve, të krijojë një databazë të vendimeve të më hershme dhe të përdorë databazën nga D+, në mënyrë që të përmirësojë situatën në lidhje me vendimet jo konsistente. Një rekomandim tjetër ishte që OSHP të publikojë të gjitha ankesat, rekomandimet e ekspertëve dhe dokumentet tjera në uebfaqen e OSHP-së.

Për të shkarkuar raportin klikoni këtu.

Ky raport është mbështetur nga aktivitetii USAID-it për Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse në Kosovë.