Raport i monitorimit të zbatimit të ligjit për qasje në dokumente publike

E drejta për qasje në dokumente publike rrit transparencën dhe llogaridhënien, në të njëjtën kohë mundëson qytetarët të jenë pjesëmarrës dhe të kontribuojnë në zhvillimin e politikave publike. Në Kosovë e drejta për qasje në dokumente publike garantohet me Kushtetutë dhe me Ligjin Nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike. Ky ligj është aprovuar në korrik të vitit 2019 dhe ka sjell ndryshime në kontekst të integrimit evropian. Por, jo domosdoshmërish, këto ndryshime reflektohen në praktikë. Andaj D+ ka bërë monitorimin e implementimit të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike dhe në këtë raport diskuton të gjeturat nga monitorimi dhe avokon për zbatim sa më të efikas të të njejtit ligj në Kosovë.

Shkarko: Shq Eng Srb