Riorganizimi i qeverisë dhe inspektoratet: ndikimi në mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve

Ndër rekomandimet që dalin nga kjo analizë janë:

  • Inspektorati i punës, inspektorati i tregut, ai i metrologjisë dhe inspektorati i energjisë, tani të gjithë në kuadër të MEPTINIS, mund të organizohen vetëm në një agjenci ekzekutive të ndarë me departamente dhe divizione varësisht nga vëllimi i punëve dhe në përputhje me Ligjin për organizimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura;
    • Inspektorati i mjedisit dhe ai i transportit mund po ashtu të organizohen nën një agjenci të vetme të ndarë në departamente dhe divizione sipas nevojës dhe në përputhje me Ligjin për organizimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura (shih aneksin 2);
    • Meqenëse inspektimet në fushën e mjedisit dhe inspektimet në infrastrukturë mund të kenë konflikt në mes vete, rekomandohet që të sigurohet një ndarje e cila siguron pavarësinë funksionale dhe organizative të njërit dhe tjetrit inspektorat, etj.
Shkarko: Shq Eng Srb