Shfrytëzimi i marrëveshjeve për shërbime të veçanta

Hulumtimi për këtë raport është bërë kryesisht përmes analizimit të të dhënave të mbledhura përmes kërkesës për qasje në dokumente publike dhe intervistave me persona relevant në disa ministri.
Gjithashtu, raporti bazohet edhe në të dhëna të disa institucioneve publike sikurse Ministria e Administratës Publike (raportet për gjendjen në  shërbimin civil), Ministria e Financave (raportet vjetore financiare), Këshilli i Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin Civil (raportet vjetore) dhe raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit (raporti i performancës dhe raportet vjetore të auditimit). Në funksion të mbledhjes së të dhënave, janë dërguar 132 kërkesa për qasje në dokumente zyrtare në 132 institucione të nivelit qendror dhe lokal të cilat kanë të punësuar nëpunës civil. Prej 132, janë përgjigjur 76 institucione dhe ky raport përmes shtojcës tregon se cilat institucione nuk janë përgjigjur në kërkesë.

Shkarko: Shq Eng Srb