USAID CCA – Grantisti I kruga

EkoKos Women

Lokacija projekta: Opština Priština

Naslov: Uključivanje i doprinos žena svih nacionalnosti seoskih područja u donošenju odluka kako bi se rešili izazovi sa kojima se suočavaju.

Period primene: Januar – Oktobar 2021

Cilj projekta: Pružiti podršku ženama poljoprivrednicima svih etničkih grupa u ruralnim područjima za učešće u opštinskim aktivnostima i obezbediti blisku saradnju između žena i opštinskih institucija.

Kratak opis: Kroz ovaj projekat, EKW je povećao učešće seoskih žena poljoprivrednica iz opštine Priština u opštinskim procesima donošenja odluka, takođe poboljšao saradnju između žena albanske i srpske zajednice, i zalagao se za saradnju i lakši pristup lokalnim institucijama kroz uspostavljanje ženskog lobija / inicijative kao partnera lokalne vlasti.

Iznos finansiranja: 11.772,40 USD

 

 

Youth Association for Human Rights

Lokacija projekta: Opštine: Lipljane i Štimlje

Naslov: Transparentne i odgovorne lokalne samouprave

Period primene: Januar – Oktobar 2021

Cilj projekta: Demokratizacija lokalnih institucija i efikasnija mobilizacija građana kako bi njihovi izabrani predstavnici odgovarali.

Kratak opis: Kroz ovaj projekat YAHR je doprineo jačanju transparentnosti i odgovornosti dve ciljne lokalne samouprave nadgledanjem opštinskog odlučivanja (fokusirajući se na kabinete gradonačelnika, transparentnost i pristup javnim dokumentima), radeći sa grupama u zajednici za osnaživanje i mobilizaciju, umrežavanje civilnog društva, partnerstvo u izradi i sprovođenju lokalnih politika i zagovaranje radi poboljšanja upravljanja i povećanja kvaliteta javnih usluga.

Iznos finansiranja: 14.130,00 USD

 

 

Humani Center Mitrovica

Lokacija projekta: Opštine: Severna Mitrovica i Južna Mitrovica

Naslov: Come Together and Get It Done

Period primene: Januar – Jul 2021

Cilj projekta: Promovisanje multietničke saradnje u Severnoj i Južnoj Mitrovici kroz veće učešće različitih etničkih zajednica u procesu donošenja odluka.

Kratki opis: Human Center Mitrovica je kroz ovaj projekat promovisao multietničku saradnju kroz međusobni rad različitih zajednica u identifikovanju potreba i pronalaženju rešenja za probleme od zajedničkog interesa, i izgradnju kapaciteta OCD različitih entiteta, kao i kapaciteta predstavnika opština u pogledu učešća građana u procesu donošenja odluka.

Iznos finansiranja: 13.670,00 USD

 

 

Mreža za Građanski Aktivizam

Lokacija projekta: Opštine: Gračanica, Ranilug, Novo Brdo, Klokot, Parteš i Štrpce

Naslov: PRISTUP – Osnaživanje komunikacije aktivnih građana za jačanje sistema

Period primene: Januar – Avgust 2021

Cilj projekta: Povećati angažovanje građana u identifikovanju i rešavanju potreba najugroženijih zajednica uspostavljanjem funkcionalnih i inovativnih mehanizama komunikacije na relaciji građani – lokalne vlasti – civilno društvo u šest ciljnih opština Gračanica, Ranilug, Novo Brdo, Klokot, Parteš i Štrpce.

Kratak opis: Ovaj projekat je doprineo povećanju nivoa učešća članova lokalne zajednice u procesima donošenja odluka i identifikovanju i adresiranju najugroženijih potreba zajednice uspostavljanjem funkcionalnih i inovativnih mehanizama za komunikaciju na relaciji građani – lokalne vlasti – OCS.

Iznos finansiranja: 13.350,00 USD

 

Handikos Kacanik

Lokacija projekta: Opštine: Kačanik i Elez Han

Naslov: Osnaživanje osoba sa invaliditetom

Period primene: Januar – Oktobar 2021

Cilj projekta: Doprineti poboljšanju života osoba sa invaliditetom u opštinama Kačanik i Elez Han.

Kratak opis: Handikos Kacanik je kroz ovaj projekat doprineo osnaživanju osoba sa invaliditetom u promociji ljudskih prava, uspostavljanjem pravne savetodavne kancelarije, koja je pružala direktnu pomoć, podršku i informacije ovoj zajednici. Pored toga, Handikos Kacanik je organizovao kampanju za podizanje svesti o pravima osoba sa invaliditetom i odgovornosti lokalnih samouprava da ih zaštite i unaprede.

Iznos finansiranja: 14.470,00 USD