USAID CCA – Grantisti II kruga

Iniciativa Qytetare Skenderaj

Lokacija projekta: Opština Srbica

Naslov: Povećanje transparentnosti u upravljanju javnim finansijama kroz građanski aktivizam

Period primene: Jun – Decembar 2021

Cilj projekta: Povećanje transparentnosti lokalnih institucija u trošenju i izveštavanju o javnim finansijama i informisanje građana o važnosti učešća u procesima donošenja odluka.

Kratki opis: Kroz ovaj projekat, IQS ima za cilj da poveća transparentnost lokalne samouprave Srbica, kroz građansko učešće u procesima donošenja odluka i praćenje sprovođenja budžeta i donošenja politika. U tom kontekstu, IQS ima za cilj da utiče na povećanje nivoa pristupa informacijama građana u pogledu važnosti uključivanja u donošenje odluka i oblika koje mogu koristiti da postanu aktivni učesnici u donošenju lokalnih politika.

Iznos finansiranja: 9.707,00 USD

 

 

Reconciliation Empowering Communities

Lokacija projekta: Opštine Severna i Južna Mitrovica, Leposavić i Srbica

Naslov: Uključenost žena i mladih iz ruralnih i urbanih područja u četiri opštine na severu Kosova u aktivnom učešću u dijalogu i kreiranju politike sa opštinama i ženama poslanicima

Period primene: Jun 2021 – Januar 2022

Cilj projekta: Povećati konstruktivno i sadržajno učešće mladih i žena iz ruralnih područja u četiri opštine severnog regiona u aktivnom učešću u dijalogu i kreiranju politike sa opštinama zajedničkim aktivnostima kosovskih Albanaca, kosovskih Srba, RAE (Roma, Aškalija i Egipćana) i Bošnjaka.

Kratak opis projekta: Projektima je predviđeno da se pozabave problemom javnog učešća žena i mladih u procesima donošenja odluka, uključivanjem ruralnih žena i omladinskih zajednica u aktivno učešće na sastancima dijaloga i konsultacijama sa lokalnim službenicima u opštinama na severu Kosova, sa fokusom na žene i mladi članovi lokalne skupštine sa ženama i omladinskim zajednicama iz ruralnih područja, kako bi se mapirale potrebe i strategije uticaja na lokalne politike kao podrška građanskom učešću i osnaživanju.

Iznos finansiranja: 12.477,00 USD

 

 

Avoko Dragaš

Lokacija projekta: Opština Dragaš

Naslov: Uključivanje mladih Opštine Dragaš u lokalno donošenje odluka

Period primene: Jun – Decembar 2021

Cilj projekta: Svrha ovog projekta je da uključi mlade iz svih zajednica koje žive u Opštini Dragaš (Albanci, Goranci i Bošnjaci) u procese donošenja odluka kroz izgradnju kapaciteta i kampanje za podizanje svesti o značaju građanskog aktivizma.

Kratak opis projekta: Cilj projekta je promocija građanskog aktivizma kroz uključivanje mladih u procese donošenja odluka na lokalnom nivou Opštine Dragaš. Ovaj projekat ima za cilj da obuči aktivne mlade ljude u opštini Dragaš da povećaju svoje kapacitete za učešće u procesima donošenja odluka, identifikuju zajedničke probleme zajednice u kojoj žive i pokreću identifikovana pitanja u obliku konkretnih zahteva-projekata opštini i zalažu se za njihovu primenu.

Ukupan iznos finansiranja: 10.955,00 USD

 

 

 

Handikos Ferizaj

Lokacija projekta: Opština Uroševac

Naslov: Odgovorno upravljanje u vezi sa pravima osoba sa invaliditetom (OSI)

Period primene: Jun – Decembar 2021

Cilj projekta: Inkluzivno društvo u kome se prava osoba sa invaliditetom poštuju i primenjuju kao osnovno ljudsko pravo.

Kratak opis projekta: Cilj projekta je da angažuje organizaciju, osoblje, osobe sa invaliditetom i njihove porodice, kao i različite zainteresovane strane, u povećanju odgovornosti lokalne uprave u odnosu na prava osoba sa invaliditetom. Kroz ovaj projekat Handikos Uroševac će nadgledati i zalagati se za sprovođenje zakona i opštinske strategije za osobe sa invaliditetom, povećavajući njihovo učešće kao važni akteri promena i delujući i doprinoseći ključnom društvenom razvoju.

Iznos finansiranja: 10.890,00 USD

 

 

NVO ZANA

Lokacija projekta: Opština Klina

Naslov: Osnaživanje lokalnih OCD i građana sa aktivnim građanstvom

Period primene: Jun – Decembar 2021

Cilj projekta: povećati učešće građana opštine Klina u donošenju odluka, transparentnosti i odgovornosti, izgradnjom kapaciteta lokalnih saveta za praćenje kapitalnih investicija i njihove uloge u zajednici i podizanjem svesti javnosti da zahteva odgovornost.

Kratak opis projekta: Cilj ovog projekta je da aktivira lokalne savete i ojača ih kako bi povećao transparentnost i odgovornost opštine, sa fokusom na projekte kapitalnih investicija. Ovaj cilj će se postići izgradnjom kapaciteta lokalnih saveta pružanjem obuke za zastupanje i lobiranje; praćenje i nadzor opštinskih kapitalnih investicija kao i kampanje za promociju učešća građana u donošenju odluka.

Iznos finansiranja: 10.974,50 USD

 

 

Partners Kosova Center for Conflict Management

Lokacija projekta: Opštine: Elez Han i Kosovo Polje

Naslov: Osnaživanje mladih u aktivnom građanstvu

Period primene: Jun – Novembar 2021

Cilj projekta: Cilj projekta je da identifikuje glavne potrebe omladinskih mreža u opštinama Kosovo Polje i Elez han i jačanje saradnje lokalnih saveta za akciju mladih sa odgovarajućim opštinama.

Kratak opis projekta: Kroz ovaj projekat, Partners Kosovo ima za cilj da poveća kapacitet LYAC-a , kao osnovnih struktura za mlade zagarantovanih zakonom na Kosovu. Ovaj projekat će olakšati učešće mladih u procesima donošenja odluka pružajući im priliku da podignu svoj glas, komuniciraju sa kreatorima politike i razviju strategije intervencije u svojim opštinama.

Iznos finansiranja: 10.572,00 USD

 

 

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë

Lokacija projekta: Opštine Prizren, Suva Reka i Dragaš.

Naslov: Zadovoljstvo manjina zdravstvenim covid uslugama

Period primene: Jun – Novembar 2021

Lokacija projekta: Opštine Prizren, Suva Reka i Dragaš.

Cilj projekta: Cilj ovog projekta je da poboljša pristup osetljivim grupama zdravstvenim uslugama radi zaštite od COVID 19 i poveća njihovo zadovoljstvo ovim uslugama.

Kratak opis projekta: Ovaj projekat će meriti iskustva zajednica Roma, Aškalija, Egipćana, Turaka i Bošnjaka u regionu Prizrena, za koje se sumnja ili su pogođeni Covid 19, sa zdravstvenim uslugama koje su dobili i njihovo zadovoljstvo kvalitetom te usluge. Projekat će dobiti perspektivu zdravstvenih radnika o pristupu osetljivih pacijenata zdravstvenim službama tokom pandemije. Ova procena će pružiti odgovore na probleme sa kojima se ove grupe mogu suočiti u pristupu zdravstvenim uslugama, kvalitet primljenih usluga, njihovo zadovoljstvo njima i omogućiće im da iznesu svoje probleme kao osetljive grupe na odgovarajuće opštine.

Iznos finansiranja: 10.993,00 USD

 

 

Omladinski Savet Gračanica

Lokacija projekta: Opština Gračanica

Naslov: Eko patrola

Period primene: Jun – Novembar 2021

Cilj projekta: Ovim projektom OSG želi da edukuje javnost i podigne ekološku svest, ujedini stanovnike opštine Gračanica i predstavnike lokalne samouprave sa ciljem rešavanja problema koji su podjednako važni za sve nas, kroz promociju aktivnog učešća, posebno mladića i devojaka. Cilj „Eko patrole“ je da okupi mlade ekološke entuzijaste da blagovremeno i efikasno deluju u zaštiti životne sredine.

Kratak opis projekta: Projektom je predviđeno povećanje saradnje između građana i opštine, informisanjem građana o korišćenju postojećih aplikacija za zaštitu životne sredine za izveštavanje i rešavanje potencijalnih problema sa životnom sredinom kao što su uklanjanje lakog otpada, čišćenje obale reke, deponije i drugi potencijalni ekološki problemi. Pored reakcija institucija i civilnog društva, projekat takođe planira da podigne svest o važnosti zaštite životne sredine kroz radionice, direktne sastanke, debate i okrugle stolove.

Iznos finansiranja: 10.804,00 USD

 

 

Network of Peace Movement

Lokacija projekta: Opština Kamenica

Naslov: Identifikovanje i rešavanje izazova lokalne zajednice kroz saradnju između građana i opštinske vlasti

Period primene: Jun – Decembar 2021

Cilj projekta: Cilj projekta je veće učešće građana u identifikovanju i rešavanju izazova lokalne zajednice (sa posebnim fokusom na žene, omladinu i druge nedovoljno zastupljene građane)

Kratak opis projekta: Cilj projekta je povećati učešće građana u identifikovanju i rešavanju izazova u lokalnoj zajednici (sa posebnim fokusom na žene, omladinu i ostale nedovoljno zastupljene građane), povećati saradnju između građana i opštinske vlasti i doprineti opštinskim učincima i rezultirati povećanim građansko zadovoljstvo. To će se postići identifikovanjem potreba lokalne zajednice, adresiranjem konkretnih predloga građana od strane lokalnih vlasti, obukom učenika o učešću javnosti u donošenju odluka, identifikovanjem prioriteta građana, davanjem preporuka na osnovu njih opštinskoj vladi, obukom žena, mladih i drugi građani koji nisu zastupljeni, i prikupljanje inputa građana u vezi sa opštinskim kapitalnim ulaganjima putem investicijskih kartica građana.

Iznos finansiranja: 9.810,00 USD