Programi

Dobro Upravljanje

D+ stremi ka principima dobrog upravljanja kao što su transparentnost, uključivanje građana, odgovornost javnih institucija i da efikasnost vlade postane kultura upravljanja na Kosovu, na centralnom i lokalnom nivou. Program dobrog upravljanja se fokusira na otvoreno i odgovorno upravljanje sa učešćem građana u procesima razvoja i sprovođenja javnih politika. Projekti u ovom programu se dotiču problema kao što je institucionalna transparentnost, javna odgovornost i javne konsultacije koji doprineose ovim procesima.

Vladavina Prava

Cilj D+ je jačanje vladavine prava na Kosovou kroz poboljšanje javne nabavke i sistema pravde. Mi verujemo da je vladavina prava preduslov za podsticanje demokratije. Naš program Vladavina prava ima poseban fokus na borbu protiv korupcije u procesu javnih nabavki, podsticanje sudova da budu efikasniji i efektivniji i osiguravanje sprovođenja zakona na terenu. D+ je predana osiguravanju horizontalne odgovornosti između funkcija javnih institucija sa integritetom i operativnom snagom, kao i podsticanje vertikalne odgovornosti od strane građana ka javnim institucijama.

Političke Stranke i Izbori

D+ sebe posvećuje unapređenju unutrašnje demokratije političkih partija na Kosovu na osnovu ubeđenja da je ovaj element od suštinske važnosti za demokratizaciju države. Naš rad sa političkim partijama uključuje ideološko profilisanje, razvoj unutrašnjih demokratskih procedura i pripremu kandidata za izbore. Pored toga, D+ je predana jačanju marginalizovanih grupa, uključujući žene, mlade ljude i ljude sa posebnim potrebama u političkim partijama. D+ nudi svoju ekspertizu i napore kako bi osigurala da izborni procesi na Kosovu budu sloborni, fer i kako bi povećali poverenje građanna u institucije koje upravljaju izbornim procesom i rezultatima koji proizilaze iz izbora. U srži ovog programa stoji poboljšanje pravne infrastrukture, podizanje kapaciteta tela koja uptavljaju izborima kao i podizanje svesti javnosti o važnosti učešća na izborima. D+ takođe radi sa lokalnim organizacijama kako bi podigla njihve kapacitete za nepristrasno nadgledanje izbora i objektivno izveštavanje o nalazima.