Thirrje e hapur për gazetarë

Demokraci Plus (D+) me mbështetje të projektit të USAID Komuna Transparente, Efektive dhe
Llogaridhënëse (USAID TEAM) së shpejti do të bëjë publikimin e faqes Flamujt e Kuq në
Prokurim Publik, përmes të cilës ju mundësohet qytetarëve, gazetarëve dhe palëve tjera të
interesuara që të identifikojnë më lehtë procedurat e prokurimit që ngrisin dyshime dhe
lehtëson analizimin e tyre. Në Kosovë brenda vitit nënshkruhen shumë kontrata dhe është
shumë e vështirë që të vërehen kontratat që janë të keqmenaxhuara dhe ka korrupsion. Për
këtë arsye faqja Flamujt e Kuq në Prokurim Publik në mënyrë automatike tërheq të dhënat nga
aktivitetet e prokurimit që publikohen në platformën elektronike zyrtare e-Prokurimi dhe filtron
ato që potencialisht mund të kenë keqpërdorime përmes disa formulave dhe algoritmeve.
Tenderët që shfaqen me ndonjë flamur të kuq, nuk do të thotë që patjetër të jenë tenderë me
keqpërdorime, por nënkupton që mund të ngritë një dyshim i cili ia vlen të hulumtohet më tutje
për shkak se procedurat me elemente të tilla janë më të prirura për keqmenaxhime dhe
korrupsion.

D+ synon që të mbështesë shkrimin e pesë artikujve hulumtues për pesë tenderë që duhet të
përzgjidhen përmes faqes Flamujt e Kuq. D+ fton të gjithë gazetarët që kanë njohuri në fushën
e prokurimit që të aplikojnë për të përzgjedhur një tender nga platforma për hulumtim të
mëtutjeshëm dhe artikulim të të gjeturave në një shkrim.

Kriteret për kualifikim:
• Gazetari/ja duhet të jetë e punësuar në ndonjërin nga mediumet kosovare
• Gazetari/ja duhet të këtë të shkruar paraprakisht së paku një artikull të natyrës së tillë
• Tenderët duhet të përzgjidhen nga faqja Flamujt e Kuq në Prokurim Publik
• Tenderët duhet të jenë të publikuar nga Komunat e Kosovës
• Artikulli hulumtues duhet të jetë i gjatë së paku 600 fjalë

Kompensimi nga ana e D+:
• Pas aprovimit të artikullit nga D+, autori i artikullit do të kompensohet me një honorar
në vlerë prej 350 euro bruto.

Afatet kohore:
• Tenderi që do të analizohet duhet të identifikohet brenda pesë (5) ditësh nga momenti
që gazetari/ja është përzgjedhur.
• Një draft i artikullit duhet të dorëzohet brenda 20 ditësh nga momenti i përzgjedhjes së
tenderit.
• Artikulli duhet të dorëzohet brenda 30 ditësh nga momenti i përzgjedhjes së tenderit.

Aplikacioni duhet të përmbajë:
• Emrin dhe mbiemrin
• Dëshmi që gazetari/ja është e angazhuar në ndonjë medium
• Dëshmi të një artikulli paraprak (link)
Aplikacionet duhet të dorëzohen në [email protected]
Afati i fundit për aplikim është: 28 maj 2021