Videot dhe Animacionet


Shkeljet e ndërmarrjeve publike në prokurim publik

Shkeljet e ndërmarrjeve publike në prokurim publik

Si të kërkoni të drejtën tuaj për kompensim në rast të dëmit të shkaktuar nga autoritetet publike?

Si të kërkoni të drejtën tuaj për kompensim në rast të dëmit të shkaktuar nga autoritetet publike?

Çfarë paraqet Barra Administrative për Qytetarët dhe Bizneset në Kosovë?

Çfarë paraqet Barra Administrative për Qytetarët dhe Bizneset në Kosovë?

Monitorimi i prokurimit publik në ndërmarrjet publike lokale dhe rajonale (prill – qershor, 2023)

Monitorimi i prokurimit publik në ndërmarrjet publike lokale dhe rajonale (prill – qershor, 2023)