Lajmet

Thirrje për tender

Furnizim me motokultivatorë me rimorkio   

D+ synon që për nevoja të përfituesve të projektit të prokurojë mallrat, si në vijim:

 • Motokultivatorë me rimorkio (15 copë)

 

Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë ftesën për tender këtu: Ftesë për tender

Ju lutem, përgatisni tenderin tuaj (ofertën) në pajtim me kërkesat e paraqitura në këtë Ftesë për Tender.

Dorëzimi i ofertave bëhet në email adresën [email protected]  

Afati i fundit për dorëzim të ofertave është 15 qershor 2023, ora 14.00.

Pyetjet, njoftimet, apo kërkesat për sqarime i dërgoni në emailin [email protected] jo më larg se 12 qershor, 2023.

 

Lajmet

Rishpallje e tenderit

FURNIZIM ME MAKINË PRESUESE PËR MATERIALE PËR RICIKLIM, DHE PESHORE INDUSTRIALE

D+ synon që për nevoja të përfituesve të projektit të prokurojë mallrat, si në vijim:

 • Makinë presuese për përgatitje të ballës (dengut) për riciklim të mbeturinave PET dhe letër (Anglisht: Press baling machine to recycle PET and paper) – 8 ton (7 copë)
 • Makinë presuese për përgatitje të ballës (dengut) për riciklim të mbeturinave PET dhe letër (Anglisht: Press baling machine to recycle PET and paper) – 12 ton (2 copë)
 • Peshore industriale (2 copë)

 

Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë ftesën për tender këtu: Ftesë për tender

Ju lutem, përgatisni tenderin tuaj (ofertën) në pajtim me kërkesat e paraqitura në këtë Ftesë për Tender.

Dorëzimi i ofertave bëhet në email adresën [email protected]  

Afati i fundit për dorëzim të ofertave është 05 qershor 2023, ora 14:00.

Pyetjet, njoftimet, apo kërkesat për sqarime i dërgoni në emailin [email protected] jo më larg se 01 qershor 2023.

 

Lajmet

Formohet Koalicioni Kosovar kundër Dezinformimit

D+ bashkë me gjashtë organizata tjera të shoqërisë civile është bërë pjesë e Koalicionit Kosovar kundër Dezinformimit.

Koalicioni ka për synim të avokojë dhe të mbështesë rritjen e vetëdijes dhe ndërtimin e kapaciteteve të shoqërisë kosovare për t’u përballur me sfidat e dezinformimit dhe të ndërtojë një shoqëri ku informacioni i saktë, i plotë dhe me kohë është bazë e informimit.

Kjo nismë synon që të shndërrohet në platformë të organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe profesionistëve që i ndajnë vlerat e përbashkëta, në luftën kundër dezinformimimit, dhe atë jo vetëm nga fusha e gazetarisë dhe shoqërisë civile por edhe nga fusha e arsimit dhe shkencës.

D+ bashkë me nënshkruesit e këtij dokumenti është zotuar se do të angazhohet për ta bërë punën mbi këto parime:

 • Liria e shprehjes, rrjedhjes së informacionit dhe mediave janë të patjetërsueshme
 • Informimi dhe vendim-marrja duhet të jetë e bazuar vetëm mbi të vërtetën
 • Gjithpërfshirja
 • Edukim cilësor
 • Mbrojtja nga dezinformatat
 • Dezinformimi digjital
 • Llogaridhënia
 • Mbrojtja ligjore

 

Mbi bazën e këtyre vlerave dhe parimeve, anëtarët e mëposhtëm të koalicionit kanë nënshkruar këtë deklaratë për të nisur realizimin e aktiviteteve të përbashkëta.

Nënshkruar më 5 maj 2023, nga:

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN)

Demokraci Plus (D+)

Demokraci për Zhvillim (D4D)

Internews Kosova (I/KS)

KoSSev

GračanicaOnline.info

OJQ Roma in Action

 

Lajmet

Prezentimi i analizës mbi angazhimin e punëtorëve sezonalë në sektorin e bujqësisë në Kosovë

Të premten, me datë 24 mars, Demokraci Plus (D+) organizoi konferencën me temën “Mundësi më të mira punësimi për punëtorët sezonalë në Kosovë.” Ngjarja e cila mblodhi përfaqësues të institucioneve shtetërore, Ambasadës Gjermane në Kosovë dhe të shoqërisë civile kishte për qëllim prezantimin e raportit final rreth angazhimit të punëtorëve sezonalë në sektorin e bujqësisë në Kosovë.

Raporti thekson se kuadri ligjor rreth statusit të puntorëve sezonal dhe punësimit sezonal nuk është i kompletuar dhe ka nevojë per definim si dhe në përgjithësi mungojnë të dhënat rreth numrit të punëtorëve sezonal që angazhohen gjatë vitit në sektorin e bujqësisë. Kompletimi i kuadrit ligjor do të mundësonte kushte më të mira për regjistrimin e punëtorëve sezonal ku do të përfitonin të gjithë: punëmarrësit, punëdhënësit si dhe institucionet shtetërore.

Projekti i punësimit sezonal implementohet përmes një qasjeje me shumë nivele duke përfshirë palët e interesuara dhe implementohet nga Democracy Plus në bashkëpunim dhe përkrahje të GIZ-it.

Lajmet

Ftesë për tender

Democracy Plus po kërkon furnizues për kontejnerë për mbeturina, si në vijim:

Kontejnerë (120 litra) HDPE, standard EN 840-1 për objekte rezidenciale (shtëpi).

Kontejnerë të mëdhenj nga çeliku, standard evropian EN 840-3  (1100 litra) për objekte rezidenciale kolektive (banesa).

Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë Ftesën për Tender këtu: Tender për kontejnerë

Ju lutem përgatisni tenderin tuaj (ofertën) në pajtim me kërkesat e paraqitura në këtë tender.

Dorëzimi i ofertave bëhet në email adresën [email protected]

Afati i fundit për dorëzim të ofertave është 14 prill 2023, ora 14:00.

E gjithë korrespondenca, njoftimet, kërkesat për sqarime në lidhje me këtë Ftesë për Tender duhet të dërgohen në emailin [email protected] jo më larg se 6 prill 2023.

Lajmet

Thirrje për Kuotim

Democracy Plus po kërkon furnizues për furnizim me veshmbathje pune (xhaketa, pantallona, xhaketa shiu, kapela, dorëza, syze mbrojtëse). Këto furnizime (50 nga secila, dhe 100 palë dorëza), nevojiten që të lifterohen në prill 2023. Democracy Plus planifikon që të organizojë thirrje të ngjashme dhe gjatë viteve të ardhshme.

Ju lutem përgatisni kuotimin tuaj (ofertën) në pajtim me kërkesat e paraqitura në Thirrjen për Kuotim. Oferta është valide edhe në formatin PDF.

Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë Thirrjen për Kuotim (dosjen) këtu: Thirrje për Kuotim

Dorëzimi i ofertave bëhet në email adresën [email protected]

Afati i fundit për dorëzim të ofertave është 31 mars 2023, ora 14:00.

E gjithë korrespondenca, njoftimet, kërkesat për sqarime në relacion me këtë Thirrje për Kuotim duhet të dërgohen në emailin [email protected]

 

Lajmet

Organizimi i fokus grupit rreth diskutimit për punësimin sezonal

D+, në kuadër të projektit për punëtorë sezonal, ka organizuar dy fokus grupe me fermerë për të diskutuar rreth punësimit të punëtorëve sezonal në bizneset e tyre, vështirësitë që hasen në gjetjen e kësaj kategorie të punëtorëve si dhe regjistrimin e tyre.

Në bazë të diskutimeve u konstatua se gjetja e punëtorëve sezonal është e vështirë për shkak të emigrimit të tyre jashtë Kosovës, regjistrimi i kësaj kategorie në Administratën Tatimore të Kosovës ka kosto të lartë për punëdhënësit, gjithashtu u potencua se përfitimi nga subvencionet që ipen nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është e vështirë për fermerët për shkak të kritereve të larta.

Projekti për punëtorët sezonal mbështetet nga Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Modernizimi i Shërbimeve Komunale – Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Lajmet

Call for Applications

Call for Applications

About D+

Democracy Plus (D+) is an independent, not-for- profit organization, founded by a group of activists who strongly believe in democratic values and in a democratic Kosovo. Our organization’s principal goal is to support democratic values and practices in the scope of good governance, rule of law, elections and political parties, social issues, and human rights.

Background

D+ is implementing the USAID/Recycling Matters Activity – Gračanica/Graçanicë that seeks to improve the socio- economic cohesion of the Informal Waste Collectors (IWC) from the Kosovo Roma, Ashkali and Egyptian (RAE) communities residing in the municipality of Gračanica/Graçanicë.

The Activity will establish recycling models in Gračanica/Graçanicë with source segregation of waste in households, businesses and schools, that will be scaled up in each subsequent year, and will undertake supporting activities including training collectors, outreach to the community, and promotional/awareness raising campaigns. The technical approach is designed in a way that supports the IWCs from the target community through formal employment and with equipment and trainings that benefit those that remain in the informal sector, while at the same time contributing to environmental protection. A Waste Separation Center will be established in cooperation with the municipality and its waste management company, which will complement the efforts of the source waste separation, with the ultimate goal of creating sustainable jobs for the IWCs from the target community. Additionally, the Activity will support IWCs remaining in the informal sector and make additional efforts to formalize them through employment opportunities in the private sector.

This Activity aims to provide sustainable livelihoods and increase socio-economic cohesion among the Roma, Ashkali, and Egyptian informal waste collectors in Kosovo, through the facilitation of sustainable recycling models led by the private sector in cooperation with local communities and the municipality of Gračanica/Graçanicë, including the goal of further replication beyond the municipality.

 

Objective of this Call

The objective of this Assignment is to engage a Company/Team of consultants, for preparing the methodology and conducting a detailed baseline study on the recycling sector in Kosovo using a market system development approach. Specifically:

 1. Map the entire value chain from waste production to waste collection and handling, sorting and recycling to final sale;
 2. Identify and categorize all key stakeholders involved directly in the recycling sector;
 3. Identify the types of materials that these actors buy and sell;
 4. Identify prices and routes of recyclable materials from the points where they are collected to the final processors;
 5. Analyze the policy framework that regulates waste management, with a particular emphasis on recycling;
 6. Research practices and successful models of source separation of waste in developed countries and their approach to incentivizing citizens and businesses to engage in sound environmental behavior with regards to downstream waste management, as well as the inclusion of informal collectors into waste management.

 

The company/Team of Consultants is expected to provide the following deliverables:

 1. Methodology for the completion of the assignment;
 2. Submission of Initial Draft-report on the market dynamics that will enable the project team to design interventions that ultimately lead to an increased standard of living for the RAE Informal Waste Collectors (IWCs) of the municipality of Gračanica/Graçanicë;
 3. Submission of a Final Report after addressing all comments received from the project team;

 

Qualifications

The Company/Team of Consultants (interested in conducting this detailed baseline study must have the following qualifications:

 • Proven prior experience in designing and undertaking research based on the market system development approach;
 • Proven experience in designing and conducting baseline research (quantitative and qualitative) and producing quality program analysis and reports;
 • In-depth knowledge of environmental legislation, regulatory requirements, interpretations, and health and safety programs;
 • Ability to understand and apply regulations related to waste management;
 • Required fluency in English and Albanian, working knowledge of the Serbian language is a strong asset;
 • Master’s Degree(s) in social sciences, international development, public administration, economics (in case when an organization or company is applying, this qualification must be met by the lead researcher in the team);
 • Ability to produce high-quality written reports, including visual presentation of data (tables and graphs);
 • Prior experience with donor-funded projects, strong preference will be given to candidates with prior experience with USAID funded projects/programs.

 

Duration and timeline

The baseline report, including preparation, design of methodology, development of research tools, testing and revising the tools, field work, data analysis, consultations of the preliminary findings with D+, USAID and other relevant stakeholders, final report, and revisions thereof, must be completed by 10 February, 2023.

Nature of the contract and Payment

This will be a service agreement contract.

Payments will be done in three instalments upon successful completion of the set deliverables, per the following plan:

 

Payment Schedule  %
Submission and approval of the Methodology for completion of the Assignment 30%
Submission and Approval of the detailed baseline study 70%

Eligibility

The Call is open for Companies or Teams of Consultants composed of at least two experts, who must possess Kosovo residence permit and meet the qualifications presented above.

 

Criteria  %
Technical Offer, of which:

Methodology – 20%

Key personnel – 30%

Previous experience of the Company/Team of Consultants–20%

70%
Financial offer 30%

Only short-listed companies/team of consulantants will be contacted by Democracy Plus.

D+ reserves the right to negotiate the financial offer.

Negotiations

D+ may enter into negotiations concerning the technical and/or financial aspects of the agreement.

Costs for preparing offers

All costs related to preparing, submitting, or negotiating offers in response to this call, are under the responsibility of the applicant. D+ does not reimburse any such costs.

Validity of offers

All offers must remain valid for a period of 60 days from the date of submission, unless the Applicant withdraws from the procedure in writing.

Bidding Documents

Interested applicants must submit the following required documents (in English):

Cover letter (1-2 pages) which introduces the Company/Team of Consultants with an expression of interest to carry out the work as described in this ToR and clearly stipulating the division of roles amongst the Team members and designation of the Team leader.

Detailed CV of Team Members encompassing education, work and engagements related to the scope of this ToR and in response to the qualifications requested;

At least three references of similar work conducted in the past;

Written sample of previous reports in a similar field;

A work plan detailing the duration of the work

Financial proposal: total financial requirement to carry out the work, and detailed breakdown of costs for each activity to be accomplished, without VAT (in EUR);

For companies:

Copy of registration certificate

Copy of fiscal number certificate

Company/organization profile

Application procedure

Interested applicants must submit the required documentation to [email protected], until 8 November, 2022 at 17:00. Applications received after the closing date & time will not be considered.

Email subject line should contain the following text: “Detailed Study on Recycling Sector”.

If any clarifications relating this ToR are required, such question should be directed to D+ only through e-mail at: [email protected] until 01 November, 2022. D+ will not answer questions over the phone or in-person and strongly encourages applicants to refrain from contacting D+ by any means. Applicants must write their questions solely in English language.
D+ does not guarantee that all questions will be answered.

 

Lajmet

Terms of Reference for Procurement Specialist and Environmental Specialist

1. Environmental Technical Specialist

Background

Democracy Plus (D+) is an independent, not-for- profit organization, founded by a group of activists who strongly believe in democratic values and in a democratic Kosovo. Our organization’s principal goal is to support democratic values and practices in the scope of good governance, rule of law, elections and political parties, social issues, and human rights.

Objective

D+ is implementing the USAID/Recycling Matters Activity – Gračanica/Graçanicë that aims to increase the socio-economic cohesion among the Roma, Ashkali, and Egyptian informal waste collectors residing in the municipality of Gračanica/Graçanicë, through the facilitation of sustainable recycling models led by the private sector in cooperation with local communities and the municipality of Gračanica/Graçanicë, including the goal of further replication in other municipalities.

Tasks & Deliverables

The objective of this Terms of Reference is to engage a contractor/local consultant for short-term technical assistance. Based on the programmatic approach, D+ anticipates the need to engage one (1) Environmental Technical Specialist.

The Environmental Specialist will be engaged for 30 days during Year 1 of the Activity on a needs-basis to aid the Project Team in identifying potential environmental impacts of the Activity, lead the Initial Environmental Examination in line with USAID standards and requests, set appropriate environmental safeguards, and generally advise the Project Team regarding environmental issues during different phases of the Activity performance period.

Qualifications

 • Minimum 5 years experience assessing the impacts of similar program actions on the environment and preparing written reports on those impacts.
 • Demonstrated capacity to consult on environmental issues, including compliance with environmental and social standards.
 • In-depth knowledge of environmental legislation, regulatory requirements, interpretations, and health and safety programs.
 • Ability to understand and apply regulations related to waste management.
 • Bachelor’s degree or higher in Environmental Sciences, Biology, or other related field.
 • In-depth knowledge about modern waste management practices.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Required fluency in English and Albanian, working knowledge of the Serbian language is a strong asset.
 • Ability to work professionally and constructively, individually and as a team member in multicultural and multi-ethnic teams.
 • Ability to multitask in a challenging work environment and meet deadlines with the highest quality of work.
 • Prior experience with donor-funded projects, strong preference will be given to candidates with prior experience with USAID funded projects/programs.

 

Bidding Documents

The applicants should provide the following documents:

 • Detailed CV encompassing education, work and engagements related to the scope of this ToR;
 • At least three references of similar work conducted in the past;
 • A financial offer for 30 days of engagement (lump sum quotation per day for all services and costs, including possible travel and food allowances in EUR).

 

Selection criteria

Criteria %
CV and Previous Experience (including references) 70%
Financial offer 30%

Only short-listed candidates will be contacted by Democracy Plus.

D+ reserves the right to negotiate the financial offer.

Application requirements and procedure

If any clarifications relating this ToR are required, such question should be directed to D+ only through e-mail at: [email protected] up to five days before the deadline for submission of offers.
D+ will not answer questions over the phone or in-person and strongly encourages applicants to refrain from contacting D+ by any means. Applicants must write their questions solely in English language.
D+ will answer all questions three days before the deadline for submission. Depending on the time of receipt of questions or the nature of the questions, D+ does not guarantee that they will be answered.

Please note that all offers must remain valid for a period of 60 days from the date of submission, unless the Applicant withdraws from the procedure in writing.

Interested applicants must submit the required documentation to [email protected], until 24 October, 2022 at 17:00. Applications received after the closing date & time will not be considered.

Email subject line should contain the following text: “Environmental Specialist – Your Name, Last Name”.

 

2. Procurement Specialist

Background

Democracy Plus (D+) is an independent, not-for- profit organization, founded by a group of activists who strongly believe in democratic values and in a democratic Kosovo. Our organization’s principal goal is to support democratic values and practices in the scope of good governance, rule of law, elections and political parties, social issues, and human rights.

Objective

D+ is implementing the USAID/Recycling Matters Activity – Gračanica/Graçanicë that aims to increase the socio-economic cohesion among the Roma, Ashkali, and Egyptian informal waste collectors residing in the municipality of Gračanica/Graçanicë, through the facilitation of sustainable recycling models led by the private sector in cooperation with local communities and the municipality of Gračanica/Graçanicë, including the goal of further replication in other municipalities.

Tasks & Deliverables

The objective of this Terms of Reference is to engage a contractor/local consultant for short-term technical assistance. Based on the programmatic approach, D+ anticipates the need to engage one (1) Procurement Specialist to provide expertise on all issues related to procurement of goods and services as envisaged by the Activity.

The Procurement Specialist will be engaged for a period of 30 days during Year 1 of the Activity on a needs-basis to provide expertise on defining procurement procedures, managing and maintaining contracts with suppliers and negotiating and drafting contract terms and conditions, among others.

Qualifications

 • Minimum 5 years professional experience on procurement management.
 • Demonstrated capacity to consult on procurement, including negotiating contracts and Terms of Reference with potential suppliers.
 • Bachelor’s degree or higher in Economics, Finance, Business Administration or other related field.
 • Strong analytical thinking and problem-solving skills.
 • In-depth knowledge of procurement laws of Kosovo.
 • Knowledge of USAID procurement rules and regulations/previous experience in USAID projects procurement related tasks is mandatory.
 • Required fluency in English and Albanian, working knowledge of the Serbian language is a strong asset.
 • Ability to work professionally and constructively, individually and as a team member in multicultural and multi-ethnic teams.
 • Ability to multitask in a challenging work environment and meet deadlines with the highest quality of work.
 • Ability to plan, organize, implement and report.

 

Bidding Documents

The applicants should provide the following documents:

 • Detailed CV encompassing education, work and engagements related to the scope of this ToR;
 • At least three references of similar work conducted in the past;
 • A financial offer for 30 days of engagement (lump sum quotation per day for all services and costs, including possible travel and food allowances in EUR);

 

Selection criteria

Criteria %
CV and Previous Experience (including references) 70%
Financial offer 30%

Only short-listed candidates will be contacted by Democracy Plus.

D+ reserves the right to negotiate the financial offer.

Application requirements and procedure

If any clarifications relating this ToR are required, such question should be directed to D+ only through e-mail at: [email protected] up to five days before the deadline for submission of offers.
D+ will not answer questions over the phone or in-person and strongly encourages applicants to refrain from contacting D+ by any means. Applicants must write their questions solely in English language.
D+ will answer all questions three days before the deadline for submission. Depending on the time of receipt of questions or the nature of the questions, D+ does not guarantee that they will be answered.

Please note that all offers must remain valid for a period of 60 days from the date of submission, unless the Applicant withdraws from the procedure in writing.

Interested applicants must submit the required documentation to [email protected], until 24 October, 2022 at 17:00. Applications received after the closing date & time will not be considered.

Email subject line should contain the following text: “Procurement Specialist – Your Name, Last Name”.

Lajmet

Recruitment for Program Officer and Communications Officer

1. Recruitment for Program Officer

Democracy Plus is seeking a candidate for the position of Program Officer for the USAID funded Recycling Matters Activity – Gračanica/Graçanicë.

Program Description

This Activity aims to provide sustainable livelihoods and increase the socio-economic cohesion among the Roma, Ashkali, and Egyptian informal waste collectors in Kosovo, through the facilitation of sustainable recycling models led by the private sector in cooperation with local communities and the municipality of Gračanica/Graçanicë.

The incumbent will be working at D+’s office in Prishtina, while the Activity will be implemented in the municipality of Gračanica/Graçanicë.

Duties and Responsibilities

 • Support the Chief of Party in providing technical oversight for the Activity, including planning, supervising and reporting;
 • Plan approaches and design interventions for effective interactions with the target group(s);
 • Support the Chief of Party in the development of the Activity’s annual work plan, annual reports and other reporting requests that may come from USAID;
 • Liaise with key stakeholders, including but not limited to, local authorities, CSOs, community and other organized groups within the target municipality;
 • Provide support to monitoring and evaluation efforts by collecting, analysing and reporting data in line with established systems;
 • Present the Activity before a range of audiences;
 • Establish collaborative working relations with the Activity’s sub-grantees and coordinate efforts on a regular basis;
 • Ensure that sub-grantees comply with project reporting requirements.

 

Skills and Qualifications

 • University degree ininternational development, economics, sociology, law or other social sciences; Preference will be given to candidates with a Master’s degree;
 • Minimum five consecutive years in management positions;
 • Prior experience with donor-funded projects, strong preference will be given to candidates with prior experience with USAID funded projects/programs;
 • Proven experience working with local government, vulnerable communities, and multi-ethnic groups;
 • Ability to work professionally and constructively, individually and as a team member in multicultural and multi-ethnic teams;
 • High cultural sensitivity and ability to establish and maintain strong collaborative relations with diverse partners, including communities, municipal officials and the private sector;
 • Ability to multitask in a challenging work environment and meet deadlines with the highest quality of work;
 • Excellent communications skills, including advanced writing skills and effective oral communication skills;
 • Required fluency in English, Albanian and Serbian.

 

Reporting

The position reports directly to the Chief of Party, or their designee.

Instructions for applying

Please email your resume/CV, cover letter and contacts of three references, with the subject line: “Program Officer – Your Name, Last Name” at [email protected] by September 22, 2022. Only short-listed candidates will be invited for interview(s).

Democracy Plus is an equal opportunity employer, committed to workplace diversity and takes affirmative action to support the employment of women and non-majority community members.

 

2. Recruitment for Communications Officer

Democracy Plus is seeking a candidate for the position of Communications Officer for the USAID funded Recycling Matters Activity – Gračanica/Graçanicë.

Program Description

This Activity aims to provide sustainable livelihoods and increase the socio-economic cohesion among the Roma, Ashkali, and Egyptian informal waste collectors in Kosovo, through the facilitation of sustainable recycling models led by the private sector in cooperation with local communities and the municipality of Gračanica/Graçanicë.

The incumbent will be working at D+’s office in Prishtina, while the Activity will be implemented in the municipality of Gračanica/Graçanicë.

Main Duties and Responsibilities

 • Lead the design and implementation of the Activity’s communications strategy;
 • Develop content to support the project efforts through social media and other platforms in a way that is engaging for different stakeholders and that helps further the Activity’s objectives;
 • Work with the project team to identify and amplify project success stories and design creative content to promote them, strictly adhering to USAID’s branding and marking requirements;
 • Establish and maintain a strong collaborative work relations with all Activity’s stakeholders and beneficiaries;
 • Regularly liaise with the sub-awardees to support their communications efforts, and contribute to the overall Activity’s outreach strategy;
 • Maintain a comprehensive database of all Activity’s communication content and reach.

 

Required Qualifications and Skills

 • University degree in communications, social sciences or related degree; Preference will be given to candidates with a Master’s degree;
 • Minimum three consecutive years of relevant work experience;
 • Prior experience with donor-funded projects, strong preference will be given to candidates with prior experience with USAID funded projects/programs;
 • Proven experience in the use of new technology and innovation such as social media for social causes and familiarity with the newest concepts and their integration in donor-funded activities.
 • Ability to work professionally and constructively, individually and as a team member in multicultural and multi-ethnic teams;
 • Ability to multitask in a challenging work environment and meet deadlines with the highest quality of work;
 • Excellent written and oral communication skills, and high cultural sensitivity;
 • Required fluency in English and Albanian, working knowledge of the Serbian language is a strong asset.

 

Reporting

The position reports directly to the Chief of Party, or their designee.

Instructions for applying

Please email your resume/CV, cover letter and contacts of three references, with the subject line: “Communications Officer – Your Name, Last Name” at [email protected] by September 22, 2022. Only short-listed candidates will be invited for interview(s).

Democracy Plus is an equal opportunity employer, committed to workplace diversity and takes affirmative action to support the employment of women and non-majority community members.

 

Lajmet

Konkurs për 5 praktikantë për punë praktike në Kuvendin e Kosovës

Demokraci Plus (D+) shpallë konkurs për angazhimin e pesë (5) praktikantëve të cilët do të asistojnë në punën e komisioneve në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të D+. Programi i praktikës realizohet në kuadër të projektit “Promovimi i pjesëmarrjes së të rinjve në institucionet publike”, financuar nga National Endowment for Democracy (NED).

Detyrat e punës përfshijnë:

 • Asistencë në organizimin e mbledhjeve të komisioneve parlamentare;
 • Asistencë në përgatitjen e procesverbaleve dhe transkripteve të mbledhjeve;
 • Asistencë në organizimin e dëgjimeve publike;
 • Asistencë në hulumtime dhe mbledhje të të dhënave për nevojat e komisionit;
 • Organizim të tryezave dhe konferencave;
 • Mbajtje të shënimeve në takime dhe ngjarje të ndërlidhura me punën e komisionit;
 • Asistim gjatë procesit të hulumtimit në D+;
 • Raportim në baza mujore mbi asistencën në komisione dhe në D+;
 • Punë të tjera të ngjashme që kërkohen nga stafi i komisionit dhe i D+.

 

Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:

 1. Të jetë në vitin e fundit të studimeve themelore;
 2. Të ketë njohuri të mirë të gjuhës angleze;
 3. Të ketë njohuri të mirë punës me Microsoft Word dhe Excel;
 4. Të ketë aftësi të larta komunikimi.

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 1. CV-në; dhe
 2. Letër motivimi.

 

Kohëzgjatja:

Programi i praktikës do të jetë me pagesë dhe do të zgjasë pesë (5) muaj, nga shtatori 2022 deri në janar 2023.

Puna praktike do të jetë me gjysmë orari dhe do të mbahet në Ndërtesën e Kuvendit të Kosovës dhe zyrat e D+ në Prishtinë.

Afati për dorëzimin e aplikacioneve:

Afati për dorëzimin e aplikacioneve është 21 gusht 2022.

Të interesuarit mund t’i dërgojnë aplikacionet në e-mail adresën: [email protected]. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.

Lajmet

Konkurs për Koordinator/e të terrenit

Demokraci Plus (D+) është në kërkim të pesë (5) koordinatorëve të terrenit për t’u angazhuar në kuadër të programit të USAID Social Contract Activity, nga një për komunat si në vijim:

Prishtinë (1)

Prizren (1)

Gjilan (1)

Suharekë (1)

Obiliq (1)

Social Contract Activity synon të mbështesë praktika të qëndrueshme për pjesëmarrje publike për përmirësim të cilësisë së jetës së qytetarëve të Kosovës dhe të fuqizojë partneritetin e tyre me qeverinë komunale. Kjo do të arrihet përmes përpjekjeve për të përfshirë qytetarët në hartimin, monitorimin dhe zbatimin e politikave dhe programeve në nivel lokal.

Përgjegjësitë e punës:

 • Identifikimi i grupeve të ndryshme të interesit (këshilla të veprimit rinor lokal, këshilla lokale, shoqata, organizata të shoqërisë civile, grupe jo-formale, etj.) dhe bashkëpunimi i rregulltë me përfaqësues të tyre;
 • Krijimi dhe mirëmbajtja e kontakteve konstruktive me grupet e interesit të cekura më lartë;
 • Hartimi dhe mirëmbajtja e databazës me kontaktet e udhëheqësve në komunitet;
 • Organizimi i takimeve të rregullta me qytetarë, përfshi grupet e interesit të cekura më lartë;
 • Angazhimi i qytetarëve për të identifikuar dhe zbatuar praktika efektive të pjesëmarrjes publike;
 • Promovimi dhe nxitja e qytetarëve për të përdorur mekanzimat ekzistues për ndërveprim me komunën, përfshirë përdorimin e platformave online, organizimin në grupe jo-formale etj.;
 • Përgjegjësi të tjera sipas nevojës që ndërlidhen me punën e organizimit të qytetarëve në nivel lokal.

 

Kriteret bazë:

Kandidati/ja duhet të jetojë në komunën për të cilën aplikon dhe duhet të jetë njohës/e i/e mirë e organizimit të komunitetit përkatës. Pozita kërkon angazhim të vazhdueshëm brenda komunës përkatëse, si dhe takime periodike në zyren kryesore të D+ në Prishtinë.

Kualifikim dhe shkathtësitë:

 • Të ketë përvojë paraprake me punë me qytetarë dhe komuna, në fushën e rritjes së angazhimit qytetarë në pjesëmarrje publike;
 • Të ketë njohuri të komunitetit të komunës përkatëse (shoqatat dhe grupet e ndryshme të interesit), në lagjet urbane dhe zonat rurale;
 • Të ketë aftësi të mira të komunikimit verbal dhe në të shkruar;
 • Të ketë të përfunduar të paktën studimet Bachelor, preferohet në ndonjërën nga shkencat sociale;

 

Përparësi kanë kandidatët që:

 • E njohin ndonjërën nga gjuhët e komuniteteve jo-shumicë që jetojnë në komunën përkatëse.
 • Kanë patent shofer.

 

Dokumentet për aplikim:

 • CV
 • Letër motivuese, ku përshkruhet përvoja e mëhershme me mobilizim të komunitetit si dhe si do të përdoret kjo përvojë në përmbushjen e suksesshme të detyrave të punës.

 

Orari i punës: hënë – premte, 09:00 – 17:00.

Kandidatët duhet të jenë të gatshëm t’i nënshtrohen trajnimeve profesionale në lidhje me detyrat e punës së tyre. Ata duhet të kenë vlera të larta morale dhe përgjegjësi profesionale dhe të zotohen për të shërbyer paanshëm, në përputhje me statutin dhe rregulloret e D+.

Dokumentet e kërkuara duhet të dërgohen vetëm me email, në adresën [email protected], deri me datën 01.04.2022, në orën 17:00, me titull të email-it (subject line) “Koordinator për terren”. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet duke u bazuar në një numër kriteresh, duke përfshirë përvojën e mëhershme, nivelin e njohjes së komunitetit dhe grupeve të ndryshme të interesit, aftësitë e komunikimit, dhe motivimin për punë. Rëndësi e veçantë do t’i kushtohet edhe nivelit të aktivizmit qytetarë të vet aplikuesit, si dhe motivimit për të nxitur qytetarët e tjerë për të qenë aktiv në procese politikëbërëse në nivel lokal. D+ mirëpret aplikimet e personave nga komunitetet të margjinalizuara, duke përfshirë por pa u kufizuar në personat me aftësi të kufizuara, të rinjtë, gratë, nënat vetushqyese si dhe komuniteti LGBT.

Lajmet

Debatet publike mes qytetarëve dhe kandidatëve për Kryetar Komune të Kamenicës

OJQ Fortesa ne Kamenice, në bashkëpunim me Democracy Plus (D+) kanë organizuar diskutimin publik me kandidatët për Kryetar të Komunës së Kamenicës, qytetarëve dhe shoqërisë civile.

Në takim u diskutua rreth prioriteteve gjatë mandatit të ardhshëm si dhe kërkesave të qytetarëve që janë identifikuar përmes Forumit për Dialog Qytetar në komunën e Kamenicës. Të ftuar në diskutim ishin gjashtë kandidatët për Kryetar Komune, mirëpo pesë kandidatë iu përgjigjën ftesës: Qëndron Kastrati (PSD), Faton Jakupi (AAK), Jeton Biqkaj (LDK), Muhamed Kallaba (PDK) dhe Albert Sermaxhaj (Nisma).

Ky takim u organizua në kuadër të Forumit për Dialog Qytetar që financohet nga Olof Palme International Center, mbështetur nga Demokraci Plus (D+), përmes projektit “Pikëpamjet për Zgjedhjet Lokale 2021

 

Lajmet

Debatet publike mes qytetarëve dhe kandidatëve për Kryetar Komune të Obiliqit

Organizatat joqeveritare Iniciativa Qytetare për Zhvillim dhe Demokraci Plus, kanë organizuar debatin publik me kandidatët për Kryetar Komune të Obiliqit, qytetarëve dhe shoqërisë civile.

Në takim ishin të ftuar katër kandidatët për Kryetar Komune, mirëpo vetëm kandidati Ajet Berisha nga Lëvizja për Bashkim dhe Hanefi Musliu nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) i janë përgjigjur ftesës për diskutim. Në takim u diskutua rreth prioriteteve gjatë mandatit të ardhshëm si dhe kërkesave të qytetarëve që janë identifikuar përmes Forumit për Dialog Qytetar në komunën e Obiliqit.

👇 Më poshtë mund t’i gjeni kartën e zotimeve të këtyre kandidatëve për Kryetar Komune së Obiliqit.

Ky takim u organizua në kuadër të Forumit për Dialog Qytetar që financohet nga Olof Palme International Center, mbështetur nga Demokraci Plus (D+), përmes projektit “Pikëpamjet për Zgjedhjet Lokale 2021”.