Op-Ed

Për dy muaj Qeveria përmbush 50% të planit legjislativ

Projektligje të planifikuara dhe të miratuara nga Qeveria gjatë periudhës dy mujore Periudha e vlerësimit: 5 qershor – 5 gusht 2020 Qeveria ka planif...

Programi legjislativ i Qeverisë për vitin 2020

Programi legjislativ i Qeverisë është pjesë e planit vjetor të punës dhe përfshinë aktivitetet legjislative të Qeverisë gjatë vitit përkatës. Qeveria e Kos...

A ka afat për të emëruar kandidatin për Kryeministër në herën e parë?

Gjykata Kushtetuese ka para vetës një prej çështjeve më të ndjeshme për të vlerësuar, atë të Dekretit të Presidenti për mandatarin për formimin e Qeverisë....

Paqartësitë rreth organizimit dhe funksionimit të administratës shtetërore

Organizimi dhe funksionimi i administratës shtetërore nuk është më ai i përcaktuar në vitin 2010 sepse ligji për organizim dhe funksionim të saj ka ndërrua...

Menaxhimi i pandemisë: tre aspekte për korrigjim

Krijimi dhe mbledhja e komisioneve (këshillave, trupave) të ndryshme për menaxhim të situatës së emergjencës së shëndetit publik, komunikimi me qytetarët n...

Pasiguritë që po dëmtojnë shërbimin civil

Votimi i mocionit të mosbesimit ndaj Qeverisë pas të cilit humb interesimi për sistematizimin e vendeve të punës në shërbimin civil në gjashtë ministritë e...

Korrupsioni transparent

Në Kosovë, shumë raporte të OJQ-ve tregojë për nivelin e publikimit të vendimeve dhe dokumenteve tjera relevante nga institucionet përkatëse publike. Mirëp...

Administrata publike vis-a-vis punët e brendshme

Shoqëria civile ka mirëpritur uljen e numrit të ministrive nga 21 në 15 sosh edhe pse ishte premtuar se Qeveria e ardhshme nuk do të ketë më shumë se 12 mi...

Niveli i (mos) publikimit të kontratave në prokurim publik!?

Në gusht të vitit 2018, disa komuna, në mënyrë vullnetare vendosën t’i publikojnë në ueb-faqet e tyre zyrtare kontratat e nënshkruara përmes prokurimit pub...

Rotacionet e pafundme me Ushtruesit e Detyrës (UD)

Periudha tre mujore për Ushtrues Detyre nuk është respektuar në shumë raste duke mbajtur ata më gjatë se kaq, madje edhe me vite, apo duke e kaluar UD-n ng...

Milionat e institucioneve për marrëveshjet për shërbime të veçanta ose kontratat mbi vepër

Këto pagesa vlenë të ceket që paguhen nga kategoria ekonomike e mallrave dhe shërbimeve dhe jo nga kategoria e pagave dhe mëditjeve. Nëse nisemi nga ajo që...

Fjala e lirë dhe e shtrenjtë

Me këtë idenë e “fjalës së lirë”, kështu si përdoret nga shumë kush si sinonim për “liri të shprehjes”, gjithnjë kam pasur shumë dëshirë të bëjë lojëra fja...

Publikimet

Shiko të gjitha
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Shq
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Shq
Përmbledhje e raportit >