12345

Për D+


Demokraci Plus

Demokraci Plus (D+) është organizatë e pavarur dhe jofitimprurëse e themeluar në mars të vitit 2016. D+ është e përkushtuar për krijimin e një shoqërie demokratike përmes rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në procese politike, rritjes së llogaridhënies dhe ndikimi në proceset e vendimmarrjes. Ne tentojmë integrimin e teknologjisë informative në të gjitha përpjekjet tona, kjo për të nxitur përdorimin e internetit, i cili ka rol të rëndësishëm në demokratizimin e një shoqërie. D+ synon që të kontribuojë në krijimin e praktikave të mira për qeverisje të mirë nga institucionet publike në nivel qendror dhe lokal, fuqizimin e sundimit të ligjit, avancimin e partive politike, si dhe përkrahjen e proceseve të lira dhe të drejta zgjedhore. D+ ndërmerr iniciativa që kanë për qëllim afrimin e vendimmarrësve më afër qytetarëve përmes hulumtimeve të politikave, lehtësimit të dialogut apo komunikimit dhe edukimit publik.

2016

Vizioni

Qeverisje dhe shoqëri ku kultura dhe vlerat demokratike janë normë.

2016

Misioni

D+ angazhohet për zhvillimin e një shoqërie demokratike, përmes ndikimit në vendimmarrje dhe fuqizimit të pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave publike.

2016

team

Leart Hoxha

team

Refki Morina

team

Diella Rugova Begolli

team

Valmir Ismaili

team

Gani Asllani

team

Albert Krasniqi

team

Roberta Osmani

team

Visar Rushiti

team

Albana Rexha

team

Debora Peci

team

Elira Salihu

team

Donika Ahmetaj

team

Ardit Dragusha

team

Egzona Kozhani

team

Diell Haxhimusa

team

Liridon Elshani

team

Marigona Berisha

team

Emir Abrashi

team

Krenare Rushiti

team

Hazir Isufi

team

Erëza Qorri

team

Sijeta Jashari

team

Bleona Abazi

team

Valentina Aliu

team

Erëblina Haxhiu

team

Hamëz Makiqi

team

Loresa Sahiti

team

Erëza Vladi

team

Alisa Bekteshi

team

Nikollë Nue

team

Linda Simitçiu

Riciklimi ka rëndësi – Graçanicë

Emri i projektit::

Riciklimi ka rëndësi – Graçanicë

Duration:

August 1, 2022 / August 1, 2025

Projekti "Riciklimi ka rëndësi – Graçanicë" që synon të rrisë kohezionin socio-ekonomik në mes të komuniteteve romë, egjiptian dhe ashkali të cilët bëjnë grumbullimin joformal të mbeturinave, të sektorit privat, të të rinjve dhe të komunës së Graçanicës, duke krijuar modele të qëndrueshme të riciklimit në bashkëpunim me të gjitha grupet e synuara.

Promovimi i procedurave të drejta administrative për qytetarët dhe bizneset

Emri i projektit::

Promovimi i procedurave të drejta administrative për qytetarët dhe bizneset

Duration:

February 1, 2022 / July 31, 2026

Projekti synon të promovojë procedura të drejta administrative për qytetarët dhe bizneset përmes dy objektivave: (1) Adresimi i së drejtës për të kërkuar kompensim në rastet e dëmit të shkaktuar nga organet publike për individët privatë, sipas Ligjit për Marrëdhëniet Detyrimore. (2) Adresimi i sfidave të qytetarëve dhe bizneseve që ballafaqohen me sfida administrative gjatë marrjes së shërbimeve publike, duke ofruar asistencë të drejtpërdrejtë për një grup institucionesh për thjeshtimin e disa shërbimeve dhe dixhitalizimin e shërbimeve përkatëse.

Vlerësimi i zbatimit të drejtësisë procedurale në gjykatat themelore dhe degët e gjykatave në Kosovë

Emri i projektit::

Vlerësimi i zbatimit të drejtësisë procedurale në gjykatat themelore dhe degët e gjykatave në Kosovë

Duration:

September 1, 2022 / October 31, 2023

Projekti bën vlerësimin dhe zbatimin e drejtësisë procedurale në të shtatë (7) gjykatat themelore dhe 20 degët e gjykatave në Kosovë. Ofron rekomandime të politikave të bazuara në dëshmi dhe të përshtatura në mënyrë që të përmirësohet zbatimi i drejtësisë procedurale në secilën gjykatë.

Forcimi i rolit mbikëqyrës të parlamentit dhe fuqizimi i të rinjve për të kërkuar llogaridhënie ndaj zyrtarëve të zgjedhur

Emri i projektit::

Forcimi i rolit mbikëqyrës të parlamentit dhe fuqizimi i të rinjve për të kërkuar llogaridhënie ndaj zyrtarëve të zgjedhur

Duration:

February 1, 2023 / January 31, 2025

Projekti synon të kontribuojë në forcimin e mbikëqyrjes parlamentare, me fokus në zbatimin e legjislacionit. Përmes monitorimit synojmë identifikimin e mangësivë kryesore që pengojnë zbatimin e duhur të ligjeve, identifikojmë faktorët që qëndrojnë pas tyre dhe i adresojmë këto gjetje te Kuvendi i Kosovës për të marrë masat e nevojshme për përmirësimin e situatës. Nëpërmjet programit të praktikës, synojmë fuqizimin e rolit të të rinjve në shoqëri, gjë që bëhet përmes rritjes së aftësive të tyre kërkimore dhe platformës për të diskutuar me përfaqësuesit e zgjedhur dhe për të kërkuar llogaridhënie.