Për D+


Demokraci Plus

Demokraci Plus (D+) është një organizatë e pavarur dhe jofitimprurëse e themeluar në mars të vitit 2016. D+ është e përkushtuar për krijimin e një shoqërie demokratike përmes rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në procese politike, rritjes së llogaridhënies dhe ndikimi në proceset e vendimmarrjes. Ne tentojmë integrimin e teknologjisë informative në të gjitha përpjekjet tona, kjo për të nxitur përdorimin e internetit, i cili ka rol të rëndësishëm në demokratizimin e një shoqërie. D+ synon që të kontribuojë në krijimin e praktikave të mira për qeverisje të mirë nga institucionet publike në nivel qendror dhe lokal, fuqizimin e sundimit të ligjit, avancimin e partive politike, si dhe përkrahjen e proceseve të lira dhe të drejta zgjedhore. D+ ndërmerr iniciativa që kanë për qëllim afrimin e vendimmarrësve më afër qytetarëve përmes hulumtimeve të politikave, lehtësimit të dialogut apo komunikimit dhe edukimit publik.

2016

Vizioni

Qeverisje dhe shoqëri ku kultura dhe vlerat demokratike janë normë.

2016

Misioni

D+ angazhohet për zhvillimin e një shoqërie demokratike, përmes ndikimit në vendimmarrje dhe fuqizimit të pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave publike.

2016

team

Leart Hoxha

team

Refki Morina

team

Diella Rugova Begolli

team

Valmir Ismaili

team

Gani Asllani

team

Albert Krasniqi

team

Visar Rushiti

team

Roberta Osmani

team

Albana Rexha

team

Debora Peci

team

Ardit Dragusha

team

Egzona Kozhani

team

Liridon Elshani

team

Krenare Rushiti

team

Hazir Isufi

team

Elira Salihu

team

Valentina Aliu

team

Ardian Muçaj

team

Donika Ahmetaj

Riciklimi ka rëndësi – Graçanicë

Emri i projektit::

Riciklimi ka rëndësi – Graçanicë

Duration:

August 1, 2022 / August 1, 2025

Projekti "Riciklimi ka rëndësi – Graçanicë" që synon të rrisë kohezionin socio-ekonomik në mes të komuniteteve romë, egjiptian dhe ashkali të cilët bëjnë grumbullimin joformal të mbeturinave, të sektorit privat, të të rinjve dhe të komunës së Graçanicës, duke krijuar modele të qëndrueshme të riciklimit në bashkëpunim me të gjitha grupet e synuara.