Programet

Qeverisja e Mirë

D+ përkushtohet që parimet e qeverisjes së mirë siç janë transparenca, përfshirja qytetare, llogaridhënia e institucioneve publike dhe efikasiteti i qeverisë të bëhen kulturë e qeverisjes në Kosovë në nivel qendror dhe lokal. Programi i Qeverisjes së Mirë përqendrohet në qeverisje transparente dhe llogaridhënëse me pjesëmarrje të qytetarëve në proceset e hartimit dhe zbatimit të politikave publike. Projektet nën këtë program adresojnë çështje që kanë të bëjnë me transparencën institucionale, llogaridhënien dhe konsultimet me publikun lidhur me këto procese.

Sundimi i Ligjit

D+ synon forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë përmes përmirësimit të prokurimit publik dhe sistemit të drejtësisë. Ne besojmë që sundimi i ligjit është parakusht për nxitje të demokracisë. Programi ynë për Sundim të Ligjit përqendrohet veçanërisht në luftimin e korrupsionit në procedurat e prokurimit publik, krijimit të gjykatave efektive dhe efikase dhe duke u siguruar që janë duke u zbatuar ligjet në fuqi. D+ përkushtohet në rritjen e kontrollit horizontal ndërmjet funksioneve të institucioneve publike që kanë integritet dhe autoritet dhe të nxisë kontrollin vertikal nga qytetarët tek institucionet publike.

Partitë Politike dhe Zgjedhjet

D+ është e përkushtuar në avancimin e demokracisë së brendshme të partive politike në Kosovë, duke u bazuar në pikënisjen që ky element është thelbësor në demokratizimin e vendit. Puna jonë me partitë politike përfshinë profilizimin ideologjik të tyre, zhvillimin e procedurave të brendshme demokratike, si dhe përgatitjen e kandidatëve për të garuar në zgjedhje. Përveç kësaj, D+ është e përkushtuar në fuqizimin e grupeve të margjinalizuara, përfshirë gratë, të rinjtë dhe personat me nevoja të veçanta brenda partive politike. D+ ofron ekspertizën e saj për t’u siguruar që proceset zgjedhore në Kosovë janë të lira dhe të drejta, duke rritur kështu edhe besimin e qytetarëve në institucionet që menaxhojnë proceset zgjedhore dhe rezultatet që dalin nga të njëjtat. Në qendër të programit është përmirësimi i infrastrukturës ligjore, ngritja e kapaciteteve për mekanizmat menaxhues të zgjedhjeve dhe vetëdijesimi i publikut mbi rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje. D+ po ashtu punon me organizata tjera për t’ju ndihmuar në ndërtimin e kapaciteteve të tyre për monitorim të paanshëm të zgjedhjeve dhe raportim objektiv për të gjeturat.