Programet


Qeverisje e mirë

D+ përpiqet që parimet e qeverisjes së mirë si transparenca, përfshirja e qytetarëve, llogaridhënia e institucioneve publike dhe efikasiteti i qeverisë të bëhen kulturë e qeverisjes në Kosovë, në nivel qendror dhe lokal. Programi i Qeverisjes së Mirë fokusohet në qeverisjen e hapur dhe të përgjegjshme me pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset e hartimit dhe zbatimit të politikave publike. Projektet në kuadër të këtij programi trajtojnë çështje të tilla si transparenca institucionale, llogaridhënia publike dhe konsultimi publik për të kontribuar në këto procese.

Sundimi i Ligjit

D+ përpiqet që parimet e qeverisjes së mirë si transparenca, përfshirja e qytetarëve, llogaridhënia e institucioneve publike dhe efikasiteti i qeverisë të bëhen kulturë e qeverisjes në Kosovë, në nivel qendror dhe lokal. Programi i Qeverisjes së Mirë fokusohet në qeverisjen e hapur dhe të përgjegjshme me pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset e hartimit dhe zbatimit të politikave publike. Projektet në kuadër të këtij programi trajtojnë çështje të tilla si transparenca institucionale, llogaridhënia publike dhe konsultimi publik për të kontribuar në këto procese.

Partitë Politike dhe Zgjedhjet

D+ përpiqet që parimet e qeverisjes së mirë si transparenca, përfshirja e qytetarëve, llogaridhënia e institucioneve publike dhe efikasiteti i qeverisë të bëhen kulturë e qeverisjes në Kosovë, në nivel qendror dhe lokal. Programi i Qeverisjes së Mirë fokusohet në qeverisjen e hapur dhe të përgjegjshme me pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset e hartimit dhe zbatimit të politikave publike. Projektet në kuadër të këtij programi trajtojnë çështje të tilla si transparenca institucionale, llogaridhënia publike dhe konsultimi publik për të kontribuar në këto procese.