Pasiguria juridike në prokurim

Pasiguria juridike në prokurim

Raporti i monitorimit të OSHP, për periudhën Korrik 2017 – Shkurt 2018.

Kliko këtu për të shkarkuar raportin.

Ky raport përfshinë periudhën kohore janar 2017 – shkurt 2018, ku fokus ka praktikat e mira, parregullsitë, shkeljet ligjore dhe zhvillimet kryesore në prokurimin publik në nivelin lokal. Synimi i raportit është vlerësimi i komunave në masat që po ndërmarrin për përmirësimin e prokurimit publik. Po ashtu si qëllim tjetër ka inkurajimin e zyrtarëve për t’i ndarë praktikat e mira të prokurimit publik me komunat tjera.