Në media

Reagim publik nga D+

Demokraci Plus (D+), kërkon nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) që të mos përdorë marrëveshjet për shërbime të veçanta (MShV) për vazhdim të kontratave të punës për ekspert/konsulent në pozita që duhet të plotësohen me staf të rregullt përmes procedurës së rregullt të rekrutimit.

MFPT edhe në vitin 2024 kontraktoi të njëjtin konsulent për kryerjen e punëve të përditshme administrative.

Nga viti 2021 deri në vitin 2024, MFPT ka zhvilluar pesë aktivitete të prokurimit, në katër raste ka shpërblyer të njëjtin konsulent. Tre nga pesë aktivitetet e zhvilluara kishin për qëllim kryerjen e punëve që janë përgjegjësi e Departamentit të Tatimit në Pronë, si: dhënia e sqarimeve komunave të cilat kanë paqartësi lidhur me tatimin në pronë, përgatitja e listës me të dhëna mbi detyrimet e komunave, bashkëpunimin me Zyrat e Tatimit në Pronë nëpër komuna, etj.

Ndërsa, përmes dy aktiviteteve të tjera ishin paraparë të kryhen punë që janë përgjegjësi dhe obligim i Departamentit për Vlerësimin e Pronave të Paluajtëshme, si: vlerësimi i pronave të paluajtëshme me qëllim tatimi, përdorimin e sistemit të TI-së në lidhje me procesin e vlerësimit të pronave, përgatitjen e raporteve lidhur me procedurën e shpronësimit dhe këmbimit të pronave, etj.

D+ ka monitoruar këto kontrata dhe në vitin 2023, të evidentuara në raportin “Keqpërdorimi i marrëveshjeve për shërbime të veçanta në nivelin qendror’’. Kontraktimet e tilla duhet të ndalen sepse dëmtojnë konkurrencën e lirë, krijojnë mundësi për favorizime, krijojnë pozita paralele brenda institucionit dhe dekurajojnë stafin e rregullt sepse konsulentët kanë kompensime më të larta mujore për përgjegjësitë dhe detyrat e njëjta.

Raportin e plotë mund ta gjeni në: https://dplus.org/publikimet/keqperdorimi-i-marreveshjeve-per-sherbime-te-vecanta-ne-nivelin-qendror/17526/

 

 

Deklaratë mohuese:

Ky reagim është publikuar me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian dhe SMART Balkans. Përmbajtja e këtij reagimi është përgjegjësi e vetme e Demokraci Plus (D+) dhe në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe SMART Balkans. Projekti “Rritja e transparencës, llogaridhënies dhe efiçiencës në shpenzimin e parasë publike përmes prokurimit publik në Kosovë” i financuar nga BE dhe SMART Balkans, zbatohet nga Demokraci Plus (D+).