USAID CCA – Grantistët e Rundit I

EkoKos Women

Vendndodhja e projektit: Komuna e Prishtinës

Titulli: Ndikimi i grave të viseve rurale në vendimmarrje në sektorin e bujqësisë në komunën e Prishtinës

Periudha e Zbatimit: Janar – Tetor 2021

Qëllimi i projektit: Të sigurojë mbështetje për gratë fermere të të gjitha etnive në zonat rurale për pjesëmarrje në aktivitetet komunale, dhe për të siguruar bashkëpunim të ngushtë midis grave dhe institucioneve komunale.

Përshkrim i Shkurtër: Përmes këtij projekti, EKW ka kontribuar në rritjen e përfshirjes së grave fermere rurale nga komuna e Prishtinës në proceset komunale të vendimmarrjes, zgjerimin e bashkëpunimit midis grave të komuniteteve shqiptare dhe serbe, dhe ka avokuar për bashkëpunim dhe qasje më të lehtë në institucionet lokale përmes krijimin e lobit të grave si partnere të qeverisjes lokale.

Shuma e financimit: 11,772.40 USD

 

 

Youth Association for Human Rights

Vendndodhja e projektit: Komunat Lipjan dhe Shtime

Titulli: Institucione transparente dhe llogaridhënëse në nivel lokal

Periudha e Zbatimit: Janar – Tetor 2021

Qëllimi i Projektit: Demokratizimi i institucioneve lokale dhe mobilizimi më efektiv i qytetarëve për t’i mbajtur përgjegjës përfaqësuesit e tyre të zgjedhur.

Përshkrim i shkurtër: Përmes këtij projekti YAHR ka kontribuar në forcimin e transparencës dhe llogaridhënies së dy qeverive lokale duke monitoruar vendimmarrjen komunale (me fokus në kabinetet e kryetarëve të komunave, transparencën dhe qasjen në dokumentet publike), duke punuar me grupe të komunitetit për fuqizimin dhe mobilizimin e shoqërisë civile, duke ndërtuar partneritet në hartimin dhe zbatimin e politikave lokale dhe avokuar për të përmirësuar qeverisjen dhe për të rritur cilësinë e shërbimeve publike.

Shuma e financimit: 14,130,00 USD

 

Humani Centar Mitrovica

Vendndodhja e projektit: Komunat: Mitrovica e Veriut dhe Mitrovica e Jugut

Titulli: Come Together and Get It Done

Periudha e Zbatimit: Janar – Korrik 2021

Qëllimi i Projektit: Nxitja e bashkëpunimit multi-etnik në Mitrovicën Veriore dhe Jugore përmes rritjes së pjesëmarrjes së komuniteteve të ndryshme etnike në procesin e vendimmarrjes.

Përshkrimi i Shkurtër: Human Center Mitrovica përmes këtij projekti ka kontribuar në promovimin e bashkëpunimit multietnik përmes punës së ndërsjellë të komuniteteve të ndryshme në identifikimin e nevojave dhe gjetjen e zgjidhjeve për problemet me interes të përbashkët, dhe ndërtimin e kapaciteteve të OShC-ve si dhe kapacitetet e përfaqësuesve komunal në lidhje me pjesëmarrjen e qytetarëve në procese të vendimmarrjes.

Shuma e financimit: 13,670.00 USD

 

Mreža za Gradjanski Aktivizam

Vendndodhja e projektit: Komunat Gračanica/Graçanicë, Ranilug/Ranillug, Novo Brdo/Novobërdë, Klokot/Kllokot, Pareš/Partesh dhe Štrpce/Shtërpce

Titulli: ACCESS – Active Citizens Communication Empowerment for System Strengthening

Periudha e Zbatimit: Janar – Gusht 2021

Qëllimi i Projektit: Të kontribuohet në përmirësimin e angazhimit të qytetarëve në identifikimin dhe adresimin e nevojave të komuniteteve përmes krijimit të mekanizmave funksionalë dhe inovativë të komunikimit për marrëdhëniet qytetarë – autoritete lokale – shoqëri civile, në gjashtë komuna të targetuara: Gračanica/Graçanicë, Ranilug/Ranillug, Novo Brdo/Novobërdë, Klokot/Kllokot, Pareš/Partesh dhe Štrpce/Shtërpce

Përshkrimi i shkurtër: Aktivitetet e projektit kanë kontribuar në rritjen e nivelit të pjesëmarrjes së anëtarëve të komunitetit lokal në proceset e vendimmarrjes dhe identifikimin dhe adresimin e nevojave të komunitetit përmes krijimit të mekanizmave funksionalë dhe inovativë për komunikim në mes të qytetarëve, autoriteteve lokale si dhe organizatave të shoqërisë civile.

Shuma e financimit: 13,350,00 USD

 

Handikos Kaçanik

Vendndodhja e projektit: Komunat: Kaçanik dhe Hani i Elezit

Titulli: Fuqizimi i personave me aftësi të kufizuar

Periudha e Zbatimit: Janar – Tetor 2021

Qëllimi i Projektit: Ngritja e kualitetit të jetës së personave me aftësi të kufizuara në komunat Kaçanik dhe Hani i Elezit.

Përshkrimi i shkurtër: Handikos Kaçanik përmes këtij projekti ka kontribuar në fuqizimin e personave me aftësi të kufizuara dhe në promovimin e të drejtave të njeriut me themelimin e zyrës këshillimore ligjore, e cila siguroi ndihmë, mbështetje dhe informacion të drejtpërdrejtë për këtë komunitet të cenueshëm. Për më tepër, Handikos Kaçanik organizoi një fushatë sensibilizuese për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe përgjegjësinë e qeverisjes lokale për t’i mbrojtur dhe avancuar ato.

Shuma e financimit: 14,470,00 USD