Lajmet

Ftesë për ofertë – shërbime të trajnimit

Demokraci Plus (D+) është duke zbatuar projektin “Përmirësimi i komunikimit në përballjen e çështjeve të ndërlidhura me të kaluarën ndërmjet OSHC-ve me bazë në komunitet dhe autoriteteve komunale”, në kuadër të  projektit rajonal i financuar nga BE “Mbështetja  e BE-së për Ndërtimin e Besimit në Ballkanin Perëndimor”, i implementuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Në kuadër të zbatimit të këtij projekti, D+ kërkon të identifikojë kompani/grup ekspertësh të cilat ofrojnë shërbime të trajnimeve për ngritje të kapaciteteve për 10 organizata të shoqërisë civile me bazë në komunitet të cilat punojnë në qasje në drejtësi dhe drejtësi tranzicionale në Kosovë.

Kushtet për pjesëmarrje:

Të gjitha subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre, në përputhje me kushtet e përgjithshme të kësaj ftese, më së largu deri më 22 mars 2024, në email adresën: [email protected], ose në adresën postare: Rr. Bajram Kelmendi, Nr. 92, Kati IV, 10,000 Prishtinë, Republika e Kosovës.

Specifikimet teknike:

Për përzgjedhjen e subjektit fitues për ofrimin e trajnimeve, D+ do të zhvillojë procedurën e prokurimit sipas përshkrimit në tabelën e mëposhtme:


Nr. Përshkrimi i shërbimit Çmimi për njësi
1 Mbajtja e trajnimit dy-ditor në temën:

• Planifikim projekti dhe implementim projekti

Në trajnim do të marrin pjesë përfaqësues nga 10 organizata të shoqërisë civile me bazë në komunitet. Numri total i pjesëmarrësve: 20-25 persona.

2 Mbajtja e trajnimit dy-ditor në temën:

• Ngritje fondesh

Në trajnim do të marrin pjesë përfaqësues nga 10 organizata të shoqërisë civile me bazë në komunitet. Numri total i pjesëmarrësve: 20-25 persona.

3 Mbajtja e trajnimit dy-ditor në temën:

• Organizim kampanjash

Në trajnim do të marrin pjesë përfaqësues nga 10 organizata të shoqërisë civile me bazë në komunitet. Numri total i pjesëmarrësve: 20-25 persona.

4 Mbajtja e trajnimit dy-ditor në temën:

• Avokim publik

Në trajnim do të marrin pjesë përfaqësues nga 10 organizata të shoqërisë civile me bazë në komunitet. Numri total i pjesëmarrësve: 20-25 persona.

5 Mbajtja e trajnimit dy-ditor në temën:

• Komunikim

Në trajnim do të marrin pjesë përfaqësues nga 10 organizata të shoqërisë civile me bazë në komunitet. Numri total i pjesëmarrësve: 20-25 persona.

Totali

Specifikimet e përgjithshme:

Ofrimi i këtij shërbimi ofrohet për periudhën prill-qershor 2024. Datat e sakta do të përcaktohen në kontratën e lidhur me subjektin fitues.

Kushtet e përgjithshme:

  1. Subjektet të jenë të kualifikuara për ofrimin e shërbimeve të trajnimeve;
  2. Subjektet duhet të ofertojnë me CV-të relevante të trajnerëve të kualifikuar për secilën nga temat e specifikuara në tabelën e mësipërme;
  3. Pas nënshkrimit të kontratës dhe para mbajtjes së trajnimit, duhet të paraqitet kurrikula e modulit dhe të ofrohen detaje për kapitujt që do të mbulohen.
  4. Me rastin e përfundimit të trajnimit, trajneri duhet të dorëzoj raportin final për trajnimin e mbajtur.
  5. Pagesa e subjektit kryhet me transfertë bankare pas marrjes së shërbimit dhe lëshimit të faturës së rregulltë;
  6. Dorëzimi i ofertës mund të bëhet deri më datën 22 mars 2024, në email adresën: [email protected], ose në adresën postare: Rr. Bajram Kelmendi, Nr. 92, Kati IV, 10,000 Prishtinë, Republika e Kosovës.

Në ofertën e tij, subjekti ofertues duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të autorizuar, dhe krahas ofertës financiare, duhet të paraqesë edhe dokumentet e mëposhtme:

  1. Dëshmi të regjistrimit në ARBK (për kompani);
  2. Ofertën financiare sipas tabelës më sipër;
  3. Numrin e xhirollogarisë së subjektit.
  4.  

Operatori që ofron shërimin me çmimin më të ulët dhe në përputhje me specifikat e mësipërme, do të njoftohet për të proceduar me nënshkrimin e kontratës.

Shkarkoni termat e referencës këtu.