Lajmet

Thirrje për tender

Furnizim me motokultivatorë me rimorkio   

D+ synon që për nevoja të përfituesve të projektit të prokurojë mallrat, si në vijim:

  • Motokultivatorë me rimorkio (15 copë)

 

Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë ftesën për tender këtu: Ftesë për tender

Ju lutem, përgatisni tenderin tuaj (ofertën) në pajtim me kërkesat e paraqitura në këtë Ftesë për Tender.

Dorëzimi i ofertave bëhet në email adresën [email protected]  

Afati i fundit për dorëzim të ofertave është 15 qershor 2023, ora 14.00.

Pyetjet, njoftimet, apo kërkesat për sqarime i dërgoni në emailin [email protected] jo më larg se 12 qershor, 2023.