Lajmet

Ftesë për tender – Furnizim me kontenjerë për mbeturina

D+ synon që për nevoja të përfituesve të projektit të prokurojë mallrat, si në vijim:

  • Kontejnerë (120 litra) HDPE, standard EN 840-1 për objekte rezidenciale (shtëpi) dhe biznese (380 copë)
  • Kontenjerë (240 litra) HDPE, standard EN 840-1 për objekte rezidenciale (shtëpi) dhe biznese (60 copë)
  • Kontejnerë të mëdhenj (1100 litra) për objekte rezidenciale kolektive (banesa) dhe biznese (Sasia: 3 copë)

 

Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë ftesën për tender këtu: Ftesë për tender

Ju lutem, përgatisni tenderin tuaj (ofertën) në pajtim me kërkesat e paraqitura në këtë Ftesë për Tender.

Dorëzimi i ofertave bëhet në email adresën [email protected]

Afati i fundit për dorëzim të ofertave është 01 mars 2024, ora 14.00.

Pyetjet, njoftimet, apo kërkesat për sqarime i dërgoni në emailin [email protected] jo më larg se 23 shkurt, 2024.