Lajmet

Fuqizimi i komuniteteve përmes përpjekjeve të koordinuara të riciklimit dhe vendimmarrjes së përbashkët!

23.05.2024

Javën e kaluar, aktiviteti i USAID “Riciklimi ka rëndësi” – Gračanica/Graçanicë organizoi një takim koordinues me mbledhësit joformal të mbeturinave nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Qendrën Burimore. Takimi u fokusua në fuqizimin e tyre përmes vendimmarrjes me pjesëmarrje, në mënyrë që të koordinojnë përpjekjet për të mbledhur materialet e riciklueshme nga Lagjet e Riciklimit. Përkushtimi i qytetarëve të Graçanicës për t’u angazhuar në riciklim është i lavdërueshëm, duke e bërë komunën një shembull të shkëlqyer të bashkëpunimit ndëretnik dhe mbrojtjes së mjedisit.

Qasja në burime të reja të materialeve të riciklueshme ofron sasi të besueshme në vendndodhje të përshtatshme për mbledhësit Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Kjo nismë synon të rrisë sigurinë në punë, efikasitetin dhe të ardhurat për këto komunitete të margjinalizuara.

PS: Shishet plastike të paraqitura në foto u dërguan me kënaqësi në jetën e tyre të re si produkte të ricikluara pas takimit.