Lajmet

Konkurs për Koordinator/e të terrenit

Demokraci Plus (D+) është në kërkim të një koordinatori të terrenit për t’u angazhuar në kuadër të projektit “Aktiviteti Kontrata Sociale” të USAID, për:

Kamenicë (1)

Projekti “Aktiviteti Kontrata Sociale” i USAID synon të mbështesë praktika të qëndrueshme për pjesëmarrje publike për përmirësim të cilësisë së jetës së qytetarëve të Kosovës dhe të fuqizojë partneritetin e tyre me qeverinë komunale. Kjo do të arrihet përmes përpjekjeve për të përfshirë qytetarët në hartimin, monitorimin dhe zbatimin e politikave dhe programeve në nivel lokal.

Përgjegjësitë e punës:

• Identifikimi i grupeve të ndryshme të interesit (këshilla të veprimit rinor lokal, këshilla lokale, shoqata, organizata të shoqërisë civile, grupe jo-formale, etj.) dhe bashkëpunimi i rregulltë me përfaqësues të tyre;
• Krijimi dhe mirëmbajtja e kontakteve konstruktive me grupet e interesit të cekura më lartë;
• Hartimi dhe mirëmbajtja e databazës me kontaktet e udhëheqësve në komunitet;
• Organizimi i takimeve të rregullta me qytetarë, përfshi grupet e interesit të cekura më lartë;
• Angazhimi i qytetarëve për të identifikuar dhe zbatuar praktika efektive të pjesëmarrjes publike;
• Promovimi dhe nxitja e qytetarëve për të përdorur mekanzimat ekzistues për ndërveprim me komunën, përfshirë përdorimin e platformave online, organizimin në grupe jo-formale etj.;
• Përgjegjësi të tjera sipas nevojës që ndërlidhen me punën e organizimit të qytetarëve në nivel lokal.

Kriteret bazë:

Kandidati/ja duhet të jetojë në komunën e Kamenicës dhe duhet të jetë njohës/e i/e mirë e organizimit të komunitetit në komunën e Kamenicës. Pozita kërkon angazhim të vazhdueshëm brenda komunës së Kamenicës, si dhe takime periodike në zyren kryesore të D+ në Prishtinë.

Kualifikim dhe shkathtësitë:

• Të ketë përvojë paraprake me punë me qytetarë dhe komuna, në fushën e rritjes së angazhimit qytetarë në pjesëmarrje publike;
• Të ketë njohuri të komunitetit të komunës përkatëse (shoqatat dhe grupet e ndryshme të interesit), në lagjet urbane dhe zonat rurale;
• Të ketë aftësi të mira të komunikimit verbal dhe në të shkruar;
• Të ketë të përfunduar të paktën studimet Bachelor, preferohet në ndonjërën nga shkencat sociale;
Përparësi kanë kandidatët që:
• E njohin ndonjërën nga gjuhët e komuniteteve jo-shumicë që jetojnë në komunën përkatëse.
• Kanë patent shofer.

Dokumentet për aplikim:

• CV
• Letër motivuese, ku përshkruhet përvoja e mëhershme me mobilizim të komunitetit si dhe si do të përdoret kjo përvojë në përmbushjen e suksesshme të detyrave të punës.

Orari i punës: hënë – premte, 09:00 – 17:00.

Kandidatët duhet të jenë të gatshëm t’i nënshtrohen trajnimeve profesionale në lidhje me detyrat e punës së tyre. Ata duhet të kenë vlera të larta morale dhe përgjegjësi profesionale dhe të zotohen për të shërbyer paanshëm, në përputhje me statutin dhe rregulloret e D+.

Dokumentet e kërkuara duhet të dërgohen vetëm me email, në adresën [email protected], deri me datën 03.04.2024, në orën 17:00, me titull të email-it (subject line) “Koordinator për terren”. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet duke u bazuar në një numër kriteresh, duke përfshirë përvojën e mëhershme, nivelin e njohjes së komunitetit dhe grupeve nën-përfaqësuara të ndryshme të interesit, aftësitë e komunikimit, dhe motivimin për punë. Rëndësi e veçantë do t’i kushtohet edhe nivelit të aktivizmit qytetarë të vet aplikuesit, si dhe motivimit për të nxitur qytetarët e tjerë për të qenë aktiv në procese politikëbërëse në nivel lokal. D+ mirëpret aplikimet e personave nga komunitetet e nën-përfaqësuara, duke përfshirë por pa u kufizuar në personat me aftësi të kufizuara, të rinjtë, gratë, nënat vetushqyese si dhe komuniteti LGBTIQA+.