Lajmet

Rishpallje e tenderit

FURNIZIM ME MAKINË PRESUESE PËR MATERIALE PËR RICIKLIM, DHE PESHORE INDUSTRIALE

D+ synon që për nevoja të përfituesve të projektit të prokurojë mallrat, si në vijim:

  • Makinë presuese për përgatitje të ballës (dengut) për riciklim të mbeturinave PET dhe letër (Anglisht: Press baling machine to recycle PET and paper) – 8 ton (7 copë)
  • Makinë presuese për përgatitje të ballës (dengut) për riciklim të mbeturinave PET dhe letër (Anglisht: Press baling machine to recycle PET and paper) – 12 ton (2 copë)
  • Peshore industriale (2 copë)

 

Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë ftesën për tender këtu: Ftesë për tender

Ju lutem, përgatisni tenderin tuaj (ofertën) në pajtim me kërkesat e paraqitura në këtë Ftesë për Tender.

Dorëzimi i ofertave bëhet në email adresën [email protected]  

Afati i fundit për dorëzim të ofertave është 05 qershor 2023, ora 14:00.

Pyetjet, njoftimet, apo kërkesat për sqarime i dërgoni në emailin [email protected] jo më larg se 01 qershor 2023.